Списание РЕДКИ БОЛЕСТИ И ЛЕКАРСТВА СИРАЦИ
"РЕДКИ БОЛЕСТИ И ЛЕКАРСТВА СИРАЦИ" (ISSN 1314-3581)
  • Обхват - медицина, дентална медицина, фармация и обществено здраве, със специален фокус редки заболявания и лекарства сираци;
  • Видове публикации - оригинални научни статии, обзори, описания на клинични случаи, писма до Главния редактор, информация за проведени и предстоящи научни прояви;
  • Език - български с резюме на английски език;
  • Рецензиране - всички подадени материали подлежат на рецензиране преди публикуване;
  • Периодичност - 4 броя годишно;
  • Индексиране - Българска медицинска литература и Google Scholar;
  • Такси за публикуване - безплатно;
  • Достъп - електронни публикации с отворен достъп.
Списание "Редки болести и лекарства сираци" • ISSN 1314-3581 • Copyright © 2018