(1)
Георгиев, А.; Цветкова, С. Гигантски артерио-венозен хемангиом на делтоиден мускул. Редки болести и лекарства сираци 2021, 11, 8-11.