Списание "Редки болести и лекарства сираци" (ISSN 1314-3581) е рецензирано електронно издание с отворен достъп и без такси за публикуване. Издава се от Българска Асоциация за Промоция на Образование и Наука (БАПОН) в 4 броя годишно.

Списание "Редки болести и лекарства сираци" приема за публикуване оригинални научни статии, обзори, описания на клинични случаи, писма до Редактора, информация за проведени и предстоящи научни прояви и други материали от сферите на медицината, денталната медицина, фармацията и общественото здраве, със специален акцент върху редките заболявания и лекарствата сираци.

Списание "Редки болести и лекарства сираци" се индексира в автоматизираната библиографска база данни "Българска медицинска литература" и Google Наука. Списанието е включено в Националния референтен списък (НРС) на съвременни български научни издания на НАЦИД.

 • Обхват - медицина, дентална медицина, фармация и обществено здраве, със специален фокус редки заболявания и лекарства сираци;
 • Видове публикации - оригинални научни статии, обзори, описания на клинични случаи, писма до Главния редактор, информация за проведени и предстоящи научни прояви;
 • Език - български с резюме на английски език;
 • Рецензиране - всички подадени материали подлежат на рецензиране преди публикуване;
 • Периодичност - 4 броя годишно;
 • Индексиране - Българска медицинска литература; Google Наука; притежава идентификатор за дигитални обекта (DOI) в системата на CrossRef;
 • ЛицензиранеCC BY-NC 4.0 лиценз;
 • Авторски права - принадлежат на авторите на публикуваните статии;
 • Отговорност - РБЛС не носи отговорност за верността на съдържанието на публикуваните статии;
 • Достъп - електронни публикации с отворен достъп;
 • Такси за публикуване - безплатно.
 • При изпращане на нова публикация, моля прикрепете попълнена и подписана  ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА АВТОРСТВО И ПОТЕНЦИАЛЕН КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ, която може да свалите от тук.

              

         Creative Commons License