Поглед върху стационарното лечение на туберкулозата в България

  • Димитър Шопов
  • Бианка Торньова
Keywords: заболеваемост, болестност, пациенти, МБАЛ, стационарно лечение, туберкулоза

Abstract

Поради прогресивното нарастване на заболеваемостта и болестността й в световен и регионален мащаб, туберкулозата придобива все по-голямо медико-социално значение.
С настоящото проучване се прави опит за обзор в период от време (2009 – 2013 г.) върху разпространението на туберкулозата и органната й локализация, както и върху диагностично-лечебния процес на заболелите пациенти в специализираната болнична мрежа в България.

Регистрира се спад в новооткритите клинично изразени случаи. Намалява броят на преминалите през стационара пациенти, но се увеличава средният им престой. Лечението на пациенти с усложнени и резистентни форми на туберкулоза увеличава необходимите финансови средства. Необходимостта от адекватно отчитане и обследване на разходите за диагностично-лечебния процес и съответното финансиране от Министерството на здравеопазването гарантира високо качество и високи резултати в борбата с туберкулозата.

References

Данчева A. Туберкулозата-отново сред нас. Българска медицинска практика. 2005; 3(10):19-20.
Данчева A. Отново за туберкулозата. Българска медицинска практика. 2006; 4(11):14.
НЦОЗА. Икономически анализ на отделенията в многопрофилните болници за активно лечение за периода 2005-2013 г.
Основни макроикономически показатели, НСИ, 2011.
Каменова M, Данева Г. ТВС е сред водещите заболявания в света. Българска медицинска практика. 2004; 2(9):8-9.
Маркова Н. Лекарствено резистентна туберкулоза. Инфектология. 2001; 38(3):35-36.
МЗ Програма „Подобряване на контрола на туберкулозата в България”
Торосян А. Резистентността на Mycobacterium tuberculosis – предизвикателството на новото хилядолетие. Пневмология и фтизиатрия. 2008; 43(1): 43-49.
Шопов Д. Лечението на туберкулозата – в специализираните или в многопрофилните болници. Медицински меридиани. 2012; 2(1): 31-35.
Делчева Е. Икономически параметри на съвременната здравна реформа, С. 2010.
Комитов Г, Генев Ст. Реформата в здравеопазването днес е политически неосъзнат процес. Медицински меридиани. 2013; 3(4):24-31.
Проучване върху резистентността на туберкулозните микобактерии в Пловдивска област за периода 1989-1998 г. Пневмология и фтизиатрия 1999(34):5-10.
Шопов Д, Барганова-Захариева Я, Стоева Т. Специализираните болници по пневмо-фтизиатрия и финансовите резултати от стационарното лечение на туберкулозата. Медицински мениджмънт и здравна политика. 2011; 42(3):28-37.
Ernst JD, Trevejo-Nuñez G, Banaiee N. Genomics and the evolution, pathogenesis, and diagnosis of tuberculosis. J Clin Invest. 2007 Jul;117(7):1738-45.
Keuleyan E et al. Containment of tuberculosis in prisons – a keypoint og the global policy. Problems of Infectious and Parasitic Diseases 2009; 37(1):29-31.
Published
2015-12-15
How to Cite
1.
Шопов Д, Торньова Б. Поглед върху стационарното лечение на туберкулозата в България. Редки болести и лекарства сираци [Internet]. 2015Dec.15 [cited 2022May23];6(2):3-. Available from: https://journal.raredis.org/index.php/RBLS/article/view/34
Section
Статии