Стратегия при хирургичното лечение на кистичен вестибуларен шваном: доклад на случай

  • Пламен Пенчев
  • Петър-Преслав Петров
  • Кирил Иванов
  • Илко Ильов
  • Явор Енчев
  • Богомил Илиев
Keywords: акустичен неврином, кистичен шваном, понтоцеребеларен ъгъл, вестибуларен шваном, доклад на случай

Abstract

Доброкачествените тумори, наречени вестибуларни шваноми, произхождат от осмия черепномозъчен нерв и имат променлива естествена история. Клинично и рентгенологично солидният вариант се отличава от формите на кистични вестибуларни шваноми, рядка доброкачествена подгрупа. Представяме клиничен случай на 67-годишен пациент, постъпил в клиниката по неврохирургия на УМБАЛ „Св. Марина” с клинична изява на пареза на десния лицев нерв, атаксия, промяна на вкуса и шум в дясното ухо от няколко месеца. ЯМР откри кистичен шваном в десния понтоцеребеларен ъгъл (Samii - 4a, Koos - IV). Беше извършена дясна субокципитална краниектомия с използване на ретросигмоиден достъп под обща анестезия. Интраоперативно беше открит жълтеникав кистичен тумор, заедно с ясно очертание от околния паренхим. Чрез микрохирургична техника, невромониторинг и невроендоскопска техника, субтотална резекция на кистите бе осъществена. Постоперативни усложнения не са наблюдавани. Следоперативно се оцени дисфункцията на лицевия нерв по скалата на Хаус-Бракман – 2. След консултациите на третия месец се подобри функцията на лицевия нерв (скала на Хаус-Бракман – 1).

References

Rahmathulla G, Barnett GH. Vestibular schwannoma of oscillating size: A case report and review of literature. Surg Neurol Int. 2011, 2:187.
Piccirillo E, Wiet MR, Flanagan S, еt al. Cystic vestibular schwannoma: classification, management, and facial nerve outcomes. Otol Neurotol. 2009, 30:826-834.
Moon KS, Jung S, Seo SK, et al. Cystic vestibular schwannomas: A possible role of matrix metalloproteinase-2 in cyst development and unfavorable surgical outcome. J Neurosurg. 2007, 106:866-71.
Benech F, Perez R, Fontanella MM, et al. Cystic versus solid vestibular schwannomas: a series of 80 grade III-IV patients. Neurosurg Rev. 2005, 28:209-213.
Nair S, Baldawa SS, Gopalakrishnan CV, et al. Surgical outcome in cystic vestibular schwannomas. Asian J Neurosurg. 2016, 11:219-25.
de Ipolyi AR, Yang I, Buckley A, et al. Fluctuating response of a cystic vestibular schwannoma to radiosurgery: case report. Neurosurgery. 2008, 62(5):1164-5.
Samii M, Matthies C. Management of 1000 vestibular schwannomas (acoustic neuromas): Surgical management and results with an emphasis on complications and how to avoid them. Neurosurgery. 1997, 40:11-21.
Published
2024-02-09
How to Cite
1.
Пенчев П, Петров П-П, Иванов К, Ильов И, Енчев Я, Илиев Б. Стратегия при хирургичното лечение на кистичен вестибуларен шваном: доклад на случай. Редки болести и лекарства сираци [Internet]. 2024Feb.9 [cited 2024Jul.16];14(3-4):24-7. Available from: https://journal.raredis.org/index.php/RBLS/article/view/191
Section
Статии

Most read articles by the same author(s)