Адренокортикален карцином, асоцииран с белодробна тромбоемболия – литературен обзор и клиничен случай

  • Жанет Грудева-Попова
  • Веселин Попов
  • Елина Белева
  • Живко Калинов
  • Габриела Райчева
  • Мариана Вълчева
Keywords: адренокортикален карцином, белодробен тромбоемболизъм, тромбофилия

Abstract

Въведение: Адренокортикалният карцином е изключително рядък тумор. Честотата му варира около 0.6-1.67 случая на 1 000 000 население. Съществува полова предиспозиция – три пъти по-често туморът се открива у индивиди от женски пол. Демонстрира агресивен ход на протичане като обичайно диагнозата се поставя в метастатичен стадий на заболяването.

Авторите представят клиничен случай на пациентка с адрено-кортикален карцином, усложнен с белодробна тромбоемболия. Клиничната картина е разнородна и е свързана от една страна с асоциираната ендокринопатия, а от друга – със симптолатика на неопластичния процес. Компютър-томографски се установява туморна формация на лява gl. suprarenalis с данни за белодробно и чернодробно метастазиране. Биопсията на белодробната метастатична лезия верифицира хистологично кортикален карцином на надбъбрек. Инициирана е антрациклин-базирана полихимиотерапия в комбинация с митотан. В хода на провежданото лечение се изявява клинична картина, суспектна за белодробен тромбоемболизъм. Диагнозата е потвърдена чрез клинично-лабораторни изследвания, ЕКГ и КТ пулмоангиография.

Заключение: Карциномната тромбофилия е характерна проява на малигнения процес. Мултифакторната генеза на тромбофилията при пациент със солиден тумор следва да се оценява индивидуално, което ще позволи и индивидуализиране на антитромбофилна терапия. Целта е превенция на хемостазните усложнения, които биха интеферирали негативно с ритъма на провежданата химиотерапия.

References

Fassnacht M, Allolio B. Epidemiology of adrenocortical carcinoma. In: Hammer G, Else T, eds. Adrenocortical Carcinoma. 1st ed. New York, NY: Springer; 2010:23–9.
Bilimoria K, Shen W, Elaraj D et al. Adrenocortical carcinoma in the United States: treatment utilization and prognostic factors. Cancer 2008; 113:3130–6.
Else T. Overview of genetic syndromes associated with adrenocortical cancer. In: Hammer GD, Else T, eds. Adrenocortical Carcinoma. 1st ed. New York, NY: Springer; 2010:153–172.
Mansmann G, Lau J, Balk E, Rothberg M, Miyachi Y, Bornstein R. The clinically inapparent adrenal mass: update in diagnosis and management. Endocr Rev 2004; 25:309–40.
Bharwani N, Rockall A, Sahdev A et al. Adrenocortical carcinoma: the range of appearances on CT and MRI. AJR Am J Roentgenol. 2011; 196:W706–W714.
Schteingart D, Doherty G, Gauger P, et al. Management of patients with adrenal cancer: recommendations of an international consensus conference. Endocr Relat Cancer 2005; 12:667–80.
Fassnacht M, Allolio B. Clinical management of adrenocortical carcinoma. Best Pract Res Clin Endocrinol Metab. 2009; 23:273–89.
Allolio B, Fassnacht M. Clinical review: Adrenocortical carcinoma: clinical update. J Clin Endocrinol Metab 2006; 91:2027–37.
Thakker R, Newey P, Walls G, et al. Clinical practice guidelines for multiple endocrine neoplasia type 1 (MEN1). J Clin Endocrinol Metab 2012; 97:2990– 3011.
Kebebew E, Reiff E, Duh QY, Clark OH, McMillan A. Extent of disease at presentation and outcome for adrenocortical carcinoma: have we made progress? World J Surg 2006; 30:872–8.
Published
2016-12-15
How to Cite
1.
Грудева-Попова Ж, Попов В, Белева Е, Калинов Ж, Райчева Г, Вълчева М. Адренокортикален карцином, асоцииран с белодробна тромбоемболия – литературен обзор и клиничен случай. Редки болести и лекарства сираци [Internet]. 2016Dec.15 [cited 2024Jun.12];7(4):3-. Available from: https://journal.raredis.org/index.php/RBLS/article/view/39
Section
Статии

Most read articles by the same author(s)