Имат ли принудителните лицензии място в дебата за достъпа до иновативни терапии?

  • Георги Искров
  • Румен Стефанов

Abstract

Достъпът до иновативни здравни технологии остава водещ дискусионен момент в съвременната здравна политика. Постигането на взаимноизгодно и справедливо за всички решение може да бъде изключително сложно, дори невъзможно в определени случаи. Напоследък, интерес за регулаторната практиката представлява възможността за прилагане на принудителни лицензии във фармацевтичната индустрия. Тази законова опция или по-скоро заплахата от използването й може да изиграе определена роля при договаряне на достъп до нови лекарствени терапии. В същото време обаче, това представлява крайна мярка с множество неизвестни дългосрочни последствия за здравния сектор и обществото.

References

Ooms G, Hanefeld J. Threat of compulsory licences could increase access to essential medicines. BMJ. 2019 May 28;365:l2098. DOI: https://doi.org/10.1136/bmj.l2098

Закон за патентите и регистрацията на полезните модели (загл. изм. - ДВ, бр. 64 от 2006 г., в сила от 09.11.2006 г.). Обн. ДВ. бр.27 от 2 Април 1993 г., последно изм. ДВ. бр.58 от 18 Юли 2017 г.

Regulation (EC) No 141/2000 of the European Parliament and of the Council of 16 December 1999 on orphan medicinal products (OJ L 18, 22.1.2000, p. 1)

Friedmann T. Gene therapy for spinomuscular atrophy: a biomedical advance, a missed opportunity for more equitable drug pricing. Gene Ther. 2017 Sep;24(9):503-505. DOI: https://doi.org/10.1038/gt.2017.48

't Hoen EFM, Boulet P, Baker BK. Data exclusivity exceptions and compulsory licensing to promote generic medicines in the European Union: A proposal for greater coherence in European pharmaceutical legislation. J Pharm Policy Pract. 2017 Jun 28;10:19. DOI: https://doi.org/10.1186/s40545-017-0107-9

Regulation (EC) No 726/2004 of the European Parliament and of the Council of 31 March 2004 laying down Community procedures for the authorisation and supervision of medicinal products for human and veterinary use and establishing a European Medicines Agency (OJ L 136, 30.4.2004, p. 1)

Искров Г, Стефанов Р. За стойността на иновативните терапии и цената на препрофилирането на лекарствени продукти. Редки болести и лекарства сираци. 2019; 10(1):3-4. DOI: https://doi.org/10.36865/2019.v10i1.63

Published
2019-07-30
How to Cite
1.
Искров Г, Стефанов Р. Имат ли принудителните лицензии място в дебата за достъпа до иновативни терапии?. Редки болести и лекарства сираци [Internet]. 2019Jul.30 [cited 2024Apr.22];10(2):3-. Available from: https://journal.raredis.org/index.php/RBLS/article/view/68
Section
Редакционна статия

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 > >>