Списание "Редки болести и лекарства сираци" е рецензирано електронно издание с отворен достъп и без такси за публикуване. Издава се от Българска Асоциация за Промоция на Образование и Наука (БАПОН) в 4 броя годишно.

Списание "Редки болести и лекарства сираци" приема за публикуване оригинални научни статии, обзори, описания на клинични случаи, писма до Редактора, информация за проведени и предстоящи научни прояви и други материали от сферите на медицината, денталната медицина, фармацията и общественото здраве, със специален акцент върху редките заболявания и лекарствата сираци.

Списание "Редки болести и лекарства сираци" се индексира в автоматизираната библиографска база данни "Българска медицинска литература" и Google Scholar.

  • Обхват - медицина, дентална медицина, фармация и обществено здраве, със специален фокус редки заболявания и лекарства сираци;
  • Видове публикации - оригинални научни статии, обзори, описания на клинични случаи, писма до Главния редактор, информация за проведени и предстоящи научни прояви;
  • Език - български с резюме на английски език;
  • Рецензиране - всички подадени материали подлежат на рецензиране преди публикуване;
  • Периодичност - 4 броя годишно;
  • Индексиране - Българска медицинска литература и Google Scholar;
  • Такси за публикуване - безплатно;
  • Достъп - електронни публикации с отворен достъп.