Указания за автори

Необходимо е авторите да спазват следните по-важни изисквания:

1. За изпращане на нова публикация или за връзка с нас използвайте следния мейл адрес: iskrov@raredis.org

При изпращане на нова публикация, моля прикрепете попълнена и подписана  ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА АВТОРСТВО И ПОТЕНЦИАЛЕН КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ, която може да свалите от тук.


2. Материалите се подават във формат Microsoft Word (DOC или DOCX).

3. Обемът на предлаганите материали се определя както следва:
 • Оригинални статии - до 10 страници, включително библиография (до 30 източника) и до 4 таблици или фигури;
 • Обзори и мета-анализи - до 15 страници, включително библиография (без ограничение на броя източници) и до 7 таблици или фигури;
 • Описания на клинични случаи - до 4 страници, включително библиография (до 10 източника) и до 2 таблици или фигури;
 • Доклади от епидемиолигични регистри, доклади за оценка на здравни технологии - до 6 страници, включително библиография (до 20 източника) и 4 таблици и фигури;
 • Писма до Редактора, рецензии и анотации на книги, информация за научни събития - до 1 страница, включително библиография (до 5 източника).

4. Ръкописите за оригинални статии, обзори, описания на клинични случаи, доклади от епидемиологични регистри и доклади за оценка на здравни технологии трябва да бъдат обособени в следните раздели:

Титулна страница:

  • Заглавие;
  • Име, фамилия и афилиация на авторите;
  • Автор, адрес и електронна поща за кореспонденция;
  • Брой думи;
  • Брой таблици и фигури.
Резюме:
  • Резюмето трябва да бъде написано на български и английски език. Не трябва да надхвърля 300 думи. Структурира се на цели, материал и методи, резултати и заключения. Да се избягват съкращения, абревиатури и препратки в рамките на резюмето.
Ключови думи:
  • Посочват се от 3 до 6 ключови думи. Препоръчително е да се използва Medical Subject Headings на Index Medicus.
Основен текст:
  • Оригинални статии, обзори, описания на клинични случаи, доклади от епидемиологични регистри и доклади за оценка на здравни технологии трябва да бъдат структурирани от въведение, материал и методи, резултати, обсъждане, заключение и изводи.
  • Цитатите в текста да се отбелязват само с номерата им в библиографията, оградени с квадратни скоби [].
  • Фигурите се предават във формат tif или jpg. Освен вмъкнати в текста, фигурите трябва да се предадат и като отделен файл. Авторите включват само фигури, за които притежават авторски права за разпространение.
Конфликт на интереси:
  • Всеки автор е длъжен да съобщи за възможен конфликт на интереси – за съществуването на финансови споразумения и обвързаности, лични взаимоотношения или връзки с други хора и организации, които биха могли да повлияят за неправилното отразяване или изкривяване на резултатите от проучването или интерпретацията им. Всички източници на финансиране трябва да бъдат декларирани като признателност в края на текста. Авторите са задължени да обявят каква е ролята на спонсорите на изследването.
Плагиатство:
  • Не се допуска подаване на ръкопис, който вече е отпечатан в друго списание или е подаден за рецензиране и изчаква решение за публикуване.
  • Етично недопустими са всички злоупотреби, свързани с определяне на авторския статут. Приписване на авторство на лице без реално творческо участие, както и непризнаването на заслужено авторство, са сериозни нарушения на добрата авторска практика.
Благодарности:
  • Всеки, който има съществен принос към статията, но не отговаря на критериите за авторство, трябва да се спомене в този раздел.
  • Авторите трябва да включат информация за източниците на финансиране на проучването, както и за подготовката на ръкописа.
Библиография:
   • Оформя се съгласно унифицираните изисквания за публикации в областта на биологията и медицината - Ванкувър стил.
   • Подреждането на източниците трябва да се оформя по реда на цитиране в текста.
   • Запазва се оригиналното изписване на източниците на кирилица или латиница.
   • Ако цитираният източник има до 3 автори включително, изписват се всички автори. Ако цитираният източник има повече от 3 автори, след името на третия се пише и съавт. за източници на кирилица или et al. за източници на латиница.

  • Примери:
   Статия от списание
     • Korn C, Augustin HG. Mechanism of vessel pruning and regression. Dev Cell. 2015 Jul 6;34(1):5-17.
     • Bindman AB, Grumbach K, Osmond D, et al. Preventable hospitalizations and access to health care. JAMA 1995;274:305-11.
   Монография
     • Jenkins PF. Making sense of the chest x-ray: a hands-on guide. New York: Oxford University Press; 2005.
   Глава от монография
    • Meltzer PS, Kallioniemi A, Trent JM. Chromosome alterations in human solid tumors. In: Vogelstein B, Kinzler KW, editors. The genetic basis of human cancer. New York: McGraw-Hill; 2002. p. 93-113.