Ролята на фармацевта в оптимизирането и мониторирането на терапията на пациенти с акромегалия

  • Алексина Първанова
  • Мария Камушева
  • Мария Димитрова
Keywords: фармацевт, лекарство-свързани проблеми, акромегалия

Abstract

Цел: Да се представи ролята на фармацевта в навременното идентифициране на актуални и потенциални лекарство-свързани проблеми (ЛСП) в хода на отпускане на лекарствата, в оптимизирането на терапията и в проследяването на състоянието на пациентите с акромегалия.

Материали и методи: Извършен е преглед на научната литература, анализирани са кратките характеристики на лекарствените продукти, прилагани при пациенти с акромегалия, и създадените насоки и ръководства за включване на фармацевта в цялостната грижа за пациента.

Резултати: Като специалист по лекарствата, фармацевтът има основна роля в навременното идентифициране на актуалните и предотвратяване на потенциалните ЛСП. Възможните ЛСП при пациенти с акромегалия са нежелани лекарствени реакции (НЛР), лекарствени взаимодействия, неправилно приложение, непридържане към терапията. Проблемите при инжектиране могат да се сведат до минимум чрез ефективно обучение на пациентите относно техниките и режима на инжектиране. Основните НЛР при соматостатиновите аналози (ССА) са стомашно-чревни разстройства, хипергликемия и диабет, повишени чернодробни ензими. Може да се наложи коригиране на дозата на бета блокери и антидиабетни лекарства, поради възможни лекарствени взаимодействия със ССА. Oсновните фактори за непридържане към терапията, върху които трябва да се фокусира фамрацевтът, са странични ефекти, липса на симптоми, финансови проблеми, неудобства при прилагането на лекарства и липса на мотивация.

Заключение: Изборът на най-подходящата терапия за конкретния пациент, мултидисциплинарният подход, активното участие на фармацевта в идентифициране и предотвратяване на ЛСП и дългосрочното мониториране са ключови за постигане на терапевтичните цели при пациенти с акромегалия.

References

Правила за добра фармацевтична практика. Издадени от министъра на здравеопазването Обн. ДВ. бр.3 от 10 Януари 2020г.

Kamusheva M, Ignatova D, Golda A et al. The Potential Role of the Pharmacist in Supporting Patients with Depression - A Literature-Based Point of View. Integr Pharm Res Pract. 2020;9:49-63. DOI: https://doi.org/10.2147/IPRP.S239672

Drug-related problem classification. PCNE. May, 2020. Available from: https://www.pcne.org/working-groups/2/drug-related-problem-classification/10

Council recommendation of 8 June 2009 on an action in the field of rare diseases (2009/C 151/02) Official Journal of the European Union. 2009.

Камушева М, Въндева С, Еленкова А, и съавт. Клинични ползи и финансова тежест на pasireotidе. Редки болести и лекарства сираци. 2019; 10(2):10-7. DOI: https://doi.org/10.36865/2019.v10i2.70

Въндева С. Aкромегалия – създаване на клинична база данни и оценка на някои епидемиологични показатели. Докторска дисертация. МУ – София. 2015.

Cipolle RJ, Strand LM, Morley PC. Chapter 5. Drug Therapy Problems. Pharmaceutical Care Practice: The Patient-Centered Approach to Medication Management, Third Edition 3rd Edition. McGraw-Hill Education / Medical. 2019.

Plunkett C, Barkan AL. The care continuum in acromegaly: how patients, nurses, and physicians can collaborate for successful treatment experiences. Patient Prefer Adherence. 2015; 9:1093-1099. DOI: https://doi.org/10.2147/PPA.S84887

Yedinak C, Pulaski-Liebert K, Adelman D, et al. Acromegaly: current therapies benefits and burdens. Clinical Practice. 2018; 15(2). DOI: https://doi.org/10.4172/clinical-practice.1000386

Kamusheva M, Petkova V. Chapter 3 Communication in Pharmacy Settings. Textbook on Pharmaceutical Care for Students in Pharmacy. Sofia; 2018:72–119. Bulgarian.

Петкова В. Фармацевтични грижи – съвременен подход в оптимизиране на терапията на пациента. Социална медицина. 2017; 2(3):3-6.

Melmed S, Bronstein MD, Chanson P, et al. A Consensus Statement on acromegaly therapeutic outcomes. Nat Rev Endocrinol. 2018; 14: 552–561. DOI: https://doi.org/10.1038/s41574-018-0058-5

Кратка характеристика на Signifor. Available from: https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/signifor-epar-product-information_en.pdf

Кратка характеристика на Sandostatin LAR. Available from: https://www.bda.bg/images/stories/documents/bdias/2018-09-04-111941.pdf

Кратка характеристика на Sandostatin. Available from: https://www.bda.bg/images/stories/documents/bdias/2019-08-05-116005.pdf

Adelman DT, Liebert KJ, Nachtigall LB. et al. Acromegaly: the disease, its impact on patients, and managing the burden of long-term treatment. Int J Gen Med. 2013; 6:31-38. DOI: https://doi.org/10.2147/IJGM.S38594

Кратка характеристика на Somatuline Autogel

Кратка характеристика на Somatuline P.R.

Кратка характеристика на Dostinex. Availbale from: https://www.bda.bg/images/stories/documents/bdias/2018-08-15-111604.pdf

Acromunity. Managing injection side effects. Available from: https://www.acromunity.com/living-with-acromegaly/practical-tips-tools/managing-injection-side-effects

Shan-Qi L, Raamkumar A, Li J, et al. Reasons for Primary Medication Nonadherence: A Systematic Review and Metric Analysis.. Singapore : JMCP- Journal of Managed Care & Specialty Pharmacy. 2018;24. DOI: https://doi.org/10.18553/jmcp.2018.24.8.778

Schaffer SD, Yoon SJ. Evidence-based methods to enhance medication adherence. Nurse Pract. 2001; 26(12):44-54.

Dubé C. Concordance: A Partnership In Medicine‐Taking. Health Expect. 2010;13(1):108-110. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1369-7625.2008.00526.x

Guedes da Silva DP, Guimarães FS, Dias CM, et al. On the functional capacity and quality of life of patients with acromegaly: are they candidates for rehabilitation programs?. J Phys Ther Sci. 2013;25(11):1497-1501. DOI: https://doi.org/10.1589/jpts.25.1497

Фармако-терапевтично ръководство по ендокринология и болести на обмяната. Наредба № 16 от 21 ноември 2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по ендокринология и болести на обмяната, обн. в ДВ, брой 95 от 03.12.2019 г.

Silverstein JM. Need for improved monitoring in patients with acromegaly. Endocr Connect. 2015;4(4):R59-R67. DOI: https://doi.org/10.1530/EC-15-0064

Banning M. A review of interventions used to improve adherence to medication in older people. Int J Nurs Stud. 2009;46(11):1505-1515. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2009.03.011

Кратка характеристика на Somavert. Available from: https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/somavert-epar-product-information_bg.pdf

Giustina A, Bevan JS, Bronstein MD. et al. SAGIT®: clinician-reported outcome instrument for managing acromegaly in clinical practice--development and results from a pilot study. Pituitary. 2016;19(1):39-49. DOI: https://doi.org/10.1007/s11102-015-0681-2

Published
2020-10-16
How to Cite
1.
Първанова А, Камушева М, Димитрова М. Ролята на фармацевта в оптимизирането и мониторирането на терапията на пациенти с акромегалия. Редки болести и лекарства сираци [Internet]. 2020Oct.16 [cited 2024Jun.17];11(3):22-1. Available from: https://journal.raredis.org/index.php/RBLS/article/view/120
Section
Статии

Most read articles by the same author(s)