Анализ на употребата на лекарства за лечение на спинална мускулна атрофия в България

  • Янна Хайвазова
  • Анна Петкова
  • Зорница Миткова
  • Мария Камушева
Keywords: nusinersen, спинална мускулна атрофия, реимбурсиране, ДДД

Abstract

Цел: Целта е да се анализира употребата на лекарства за спинална мускулна атрофия (СМА), реимбурсирани в България.

Материали и методи: Проведено е ретроспективно количествено проучване на лекарствената употреба (ЛУ) в България на лекарствени продукти за лечение на СМА, заплатени от Национална здравноосигурителна каса (НЗОК), за периода 2020 – 2021 г.

Резултати: Реимбурсираните лекарства за лечение на СМА към юли 2022 г. са nusinersen и risdiplam. Risdiplam е включен в Позитивния лекарствен списък в края на 2021 г., като към момента не са налични данни за употребата и затова не е обект на проучването. Разходите за лечение с nusinersen, заплащани от НЗОК, са 14 951 090.40 лв. през 2020 г. и 25 099 009.10 лв. през 2021 г., като тенденцията е за увеличаване в следващите 2 години. Лекарствената употреба, измерена чрез ДДД/1000души/ден, също нараства – 0.0043 ДДД/1000 души/ден през 2020 г. и 0.0077 ДДД/1000 души/ден през 2021 г.

Заключение: Проучването показва ръст в реимбурсираната сума на nusinersen през 2021 г. спрямо 2020 г., с пик в третия триместър на годината. Ръст се наблюдава и в относителния показател ДДД/1000 души/ден за 2021 г. Необходимо е последващо анализиране на ЛУ след започване на реалното заплащане на risdiplam от НЗОК от началото на 2022 г.

References

Фармако-терапевтично ръководство за лечение на неврологичните заболявания. Източник: https://www.ncpr.bg/images/Naredbi_za_priemane_na_FTR/23.10.2019/Naredba_7_FTR_nervni_bolesti_3_10_2019-red_compressed.pdf
Диагностични процедури и грижи при новодиагностицирани пациенти със спинална мускулна атрофия (СМА). Available from: https://treat-nmd.org/wp-content/uploads/2016/09/Bulgarian-sma_soc_bg-134.pdf
Cleveland clinic: SMA. Available from: https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/14505-spinal-muscular-atrophy-sma
Spinraza; INN nusinersen. Available from: https://www.ema.europa.eu/en/documents/overview/spinraza-epar-summary-public_bg.pdf
Zhu X. Comparison of Nusinersen and Evrysdi in the Treatment of Spinal Muscular Atrophy. E3S Web of Conferences 271, 03035 (2021) ICEPE 2021.
НЗОК. Указания Spinraza. Източник: www.nhif.bg
Kamusheva М, Dimitrova М. Clinical and economic assessment of nusinersen: the Bulgarian perspective. Expert Opin Orphan Drugs. 2020; 8:10,403-415.
Учебник по социална фармация и фармацевтично законодателство. Под редакцията на проф. Г. Петрова, 2017.
Национална здравноосигурителна каса. Източник: https://www.nhif.bg/page/218
Национален статистически институт. Източник: https://www.nsi.bg/bg/content
Методика за изчисляване на DDD/1000 души/ден според СЗО. Available from: https://www.whocc.no/use_of_atc_ddd/
Qiao L, Liu X, Shang J, et al. Evaluating the national system for rare diseases in China from the point of drug access: progress and challenges. Orphanet J Rare Dis. 2022 Sep 10;17(1):352.
Michelson D, Ciafaloni E, Ashwal S, et al. Evidence in focus: Nusinersen use in spinal muscular atrophy: Report of the Guideline Development, Dissemination, and Implementation Subcommittee of the American Academy of Neurology. Neurology. 2018 Nov 13;91(20):923-933.
Meylemans A, De Bleecker J. Current evidence for treatment with nusinersen for spinal muscular atrophy: a systematic review. Acta Neurol Belg. 2019 Dec;119(4):523-533.
Published
2023-03-24
How to Cite
1.
Хайвазова Я, Петкова А, Миткова З, Камушева М. Анализ на употребата на лекарства за лечение на спинална мускулна атрофия в България. Редки болести и лекарства сираци [Internet]. 2023Mar.24 [cited 2024May21];13(3-4):18-3. Available from: https://journal.raredis.org/index.php/RBLS/article/view/169
Section
Статии

Most read articles by the same author(s)