Епидемиология на еозинофилната грануломатоза с полиангиит

  • Георги Стефанов
  • Елена Митова
Keywords: еозинофилна грануломатоза с полиангиит, EGPA, синдром на Churg-Strauss, ANCA асоцииран васкулит, епидемиология, заболеваемост, болестност

Abstract

Еозинофилната грануломатоза с полиангиит (Eosinophilic granulomatosis with polyangiitis, EGPA), наричана до скоро синдром на Churg-Strauss, е системен некротизиращ васкулит с мултиорганно засягане, който се проявява най-често с астма, еозинофилия и некротизиращи екстравазални грануломи, а при част от болните се намират анти-неутрофилни цитоплазмени автоантитела (ANCA). EGPA е един от най-рядко срещаните първични системни васкулити.

След първото описание на заболяването през 1951 г., класификацията му е претърпяла множество промени, целящи прецизиране на диагностичния процес и навременно лечение. За поставяне на диагнозата пациентите трябва да отговарят на определени критерии. Липсата на унифициран подход при прилагането на тези критерии, както и припокриването на клиничната симптоматика с други първични системни васкулити затрудняват изучаването на епидемиологията на EGPA.

Настоящата публикация има за цел да анализира епидемиологични данни за EGPA и да предостави оценка за разпространението на това заболяване в България.

References

Comarmond C, Pagnoux C, Khellaf M, et al. Eosinophilic granulomatosis with polyangiitis (Churg‐Strauss): Clinical characteristics and long‐term followup of the 383 patients enrolled in the French Vasculitis Study Group cohort. Arthritis & Rheumatism. 2013 Jan;65(1):270-81.
Durel CA, Berthiller J, Caboni S, et al. Long‐term follow up of a multicenter cohort of 101 patients with eosinophilic granulomatosis with polyangiitis (Churg‐Strauss). Arthritis care & research. 2016 Mar;68(3):374-87.
Chakraborty RK, Aeddula NR. Churg Strauss Syndrome (Allergic Granulomatosis). InStatPearls [Internet] Last update 2020 Mar 13. StatPearls Publishing.
Gioffredi A, Maritati F, Oliva E, et al. Eosinophilic granulomatosis with polyangiitis: an overview. Frontiers in immunology. 2014 Nov 3;5:549.
Mohammad AJ. An update on the epidemiology of ANCA-associated vasculitis. Rheumatology. 2020 May 1;59(Supplement_3):iii42-50.
Groh M, Pagnoux C, Baldini C, et al. Eosinophilic granulomatosis with polyangiitis (Churg–Strauss)(EGPA) Consensus Task Force recommendations for evaluation and management. European journal of internal medicine. 2015 Sep 1;26(7):545-53.
Sang-Won Lee, Yong-Beom Park. Classification of Antineutrophil Cytoplasmic Antibody-associated Vasculitis. J Rheum Dis 2019;26:156-164.
Watts R, Lane S, Hanslik T, et al. Development and validation of a consensus methodology for the classification of the ANCA-associated vasculitides and polyarteritis nodosa for epidemiological studies. Ann Rheum Dis 2007;66:222–227.
Abdulkader R, Lane SE, Scott DGI, et al. Classification of vasculitis: EMA classification using CHCC 2012 definitions. Annals of the Rheumatic Diseases 2013;72:1888.
Berti A, Cornec D, Crowson CS, et al. The epidemiology of ANCA associated vasculitis in Olmsted County, Minnesota (USA): a 20 year population-based study. Arthritis & rheumatology (Hoboken, NJ). 2017 Dec;69(12):2338.
Choi CB, Park YB, Lee SW. Eosinophilic granulomatosis with polyangiitis: Experiences in korean patients. Yonsei medical journal. 2019 Aug 1;60(8):705-12.
Robson J, Grayson P, Ponte C, et al. 110. Classification criteria for the ANCA-associated vasculitides. Rheumatology. 2019 Mar 1;58(Supplement_2):kez058-050.
Orphanet.https://www.orpha.net/consor/cgi-in/OC_Exp.php?Lng=GB&Expert=183, [last accessed on April 14, 2021].
Gokhale M, Bell CF, Doyle S, et al. Prevalence of Eosinophilic Granulomatosis With Polyangiitis and Associated Health Care Utilization Among Patients With Concomitant Asthma in US Commercial Claims Database. Journal of Clinical Rheumatology: Practical Reports on Rheumatic & Musculoskeletal Diseases. 2019 Oct 29.
Zwerina J, Eger G, Englbrecht M, et al. Churg–Strauss syndrome in childhood: a systematic literature review and clinical comparison with adult patients. InSeminars in arthritis and rheumatism 2009 Oct 1 (Vol. 39, No. 2, pp. 108-115).
Herlyn K, Buckert F, Gross WL, et al. Doubled prevalence rates of ANCA-associated vasculitides and giant cell arteritis between 1994 and 2006 in northern Germany. Rheumatology. 2014 May 1;53(5):882-9.
Sada KE, Amano K, Uehara R, et al. Research Committee on Intractable Vasculitides, the Ministry of Health, Labour, Welfare of Japan. A nationwide survey on the epidemiology and clinical features of eosinophilic granulomatosis with polyangiitis (Churg-Strauss) in Japan. Modern rheumatology. 2014 Jul 1;24(4):640-4.
Romero-Gomez C, Aguilar-Garcia JA, Garcia-de-Lucas MD, et al. Epidemiological study of primary systemic vasculitides among adults in southern Spain and review of the main epidemiological studies. Clin Exp Rheumatol. 2015 Mar 1;33(2 Suppl 89):11-8.
Vaglio A, Buzio C, Zwerina J. Eosinophilic granulomatosis with polyangiitis (Churg–Strauss): state of the art. Allergy. 2013 Mar;68(3):261-73.
Gioffredi A, Maritati F, Oliva E, et al. Eosinophilic granulomatosis with polyangiitis: an overview. Frontiers in immunology. 2014 Nov 3;5:549.
Mouthon L, Dunogue B, Guillevin L. Diagnosis and classification of eosinophilic granulomatosis with polyangiitis (formerly named Churg–Strauss syndrome). Journal of autoimmunity. 2014 Feb 1;48:99-103.
Furuta S, Iwamoto T, Nakajima H. Update on eosinophilic granulomatosis with polyangiitis. Allergology International. 2019; 68(4):430-6.
Балева М. Редки болести с имунна патогенеза, Централна медицинска библиотека – Медицински университет София, 2020 г.
Lyons P, Peters J, Alberici F, et al. Genome-wide association study of eosinophilic granulomatosis with polyangiitis reveals genomic loci stratified by ANCA status. Nature Communications. 2019;10:5120.
Nilsen AT, Karlsen C, Bakland G, et al. Increasing incidence and prevalence of ANCA-associated vasculitis in Northern Norway. Rheumatology (Oxford, England). 2019 Dec 20.
Kanecki K, Nitsch-Osuch A, Gorynski P, et al. Hospital morbidity database for epidemiological studies on Churg-Strauss syndrome. InRespiratory System Diseases 2017 (pp. 19-25). Springer, Cham.
Beltramo G, Cottenet J, Samson M, et al. Eosinophilic granulomatosis with polyangiitis (EGPA): A 5-year study using the French nationwide hospital administrative database.
European Respiratory Journal. 2017 Sep; 50 (suppl 61) PA3854.
Pamuk ÖN, Dönmez S, Calayır GB, et al. The epidemiology of antineutrophil cytoplasmic antibody-associated vasculitis in northwestern Turkey. Clinical rheumatology. 2016 Aug 1;35(8):2063-71.
Христова М, Балева М. Диагностична стойност на антинеутрофилните антитела, Медицински преглед 2011, 47, № 4.
Яковлиев Пл. Churg-Strauss syndrome, InSpiro 2015, №2.
Миланов И. Васкулити. Монография, Медицина и Физкултура, 2017.
Йонева Ц, Здравкова Я, Котов Г, и съавт. Нозологична структура на васкулитите, наблюдавани в клиниката по ревматология, Ревматология. 2020; 28(3):7-24.
Published
2021-04-29
How to Cite
1.
Стефанов Г, Митова Е. Епидемиология на еозинофилната грануломатоза с полиангиит . Редки болести и лекарства сираци [Internet]. 2021Apr.29 [cited 2024May21];12(1):17-2. Available from: https://journal.raredis.org/index.php/RBLS/article/view/136
Section
Статии

Most read articles by the same author(s)