Случай на вероятен Синдром на Joubert (мутации в СЕР 120 ген) с атипично протичане

  • Антони Божков
  • Илияна Пачева
  • Иглика Соткова
  • Маргарита Панова
  • Елена Тимова
  • Тихомир Тодоров
Keywords: вероятен синдром на Joubert, атипично протичане, неврологична симтоматика

Abstract

Синдромът на Joubert (JS) е рядко автозомно-рецесивно заболяване, което се характеризира с вродена цилиопатия, обуславяща церебро-ретино-ренален фенотип. Клинично се представя с атаксия, хипотония и изоставане в нервно-психическото развитие и един от следните симптоми: неонатални респираторни нарушения, неправилни очни движения, включващи нистагъм и ололомоторна апраксия. „Белег на моларен зъб“ на КТ или МРТ е характерна находка за JS. До момента в литературата са описани повече от 40 гена, които водят до JS.

Представя се случай на момче на 3 години и 8 месеца от нормално протекла бременност, недоносено, страдащо от перинатална асфиксия. Има долихоцефална конфигурация на главата и дискретни дисморфични черти. На 1 г. и 10 м. дебютират епилептичните пристъпи – един при фебрилитет и още четири в афебрилно състояние, някои до епилептичен статус. Момчето е с лека мускулна хипотония, дискоординационен синдром, изоставане в НПР с аутистични прояви и епилепсия. Фамилно обременен с гърчове в детска възраст. Без данни за малформация от проведената МРТ на главен мозък. Метаболитен скрининг установява завишен пролин. След проведено цялостно екзомно секвениране се открива двойна хетерозиготна мутация в CEP 120 гена и вероятно се подозира JS.

Случаят представлява интерес заради рядката причина за вероятен JS, без характерна МРТ находка. Изоставането в НПР с аутистични прояви и епилепсия са водещи и нов клиничен спектър на биалелна мутация в CEP 120 гена би могла да се добави в литературата. Цялостното екзомно секвениране при случаи с изоставане в НПР е важно за установяване на редки генетични диагнози и разширяване на фенотипния спектър на съответното заболяване, а също дава възможност за прогноза и за насочено проследяване на пациента.

References

Parisi MA, Doherty D, Chance PF et al. Joubert syndrome (and related disorders) (OMIM 213300). Eur J Hum Genet. 2007 May;15(5):511-21.
Joubert M, Eisenring JJ, Robb JP et al. Familial agenesis of the cerebellar vermis. A syndrome of episodic hyperpnea, abnormal eye movements, ataxia, and retardation. Neurology. 1969 Sep;19(9):813-25.
Gana S, Serpieri V, Valente EM. Genotype-phenotype correlates in Joubert syndrome: A review. Am J Med Genet C Semin Med Genet. 2022 Mar;190(1):72-88.
Bachmann-Gagescu R, Ishak GE, Dempsey JC et al. Genotype-phenotype correlation in CC2D2A-related Joubert syndrome reveals an association with ventriculomegaly and seizures. J Med Genet. 2012 Feb;49(2):126-37.
Barroso-Gil M, Olinger E, Ramsbottom SA et al . Update of genetic variants in CEP120 and CC2D2A-With an emphasis on genotype-phenotype correlations, tissue specific transcripts and exploring mutation specific exon skipping therapies. Mol Genet Genomic Med. 2021 Dec;9(12):e1603.
Parisi MA. The molecular genetics of Joubert syndrome and related ciliopathies: The challenges of genetic and phenotypic heterogeneity. Transl Sci Rare Dis. 2019 Jul 4;4(1-2):25-49.
Maria BL, Boltshauser E, Palmer SC, et al. Clinical features and revised diagnostic criteria in Joubert syndrome. J Child Neurol. 1999 Sep;14(9):583-90; discussion 590-1.
Reiter JF, Leroux MR. Genes and molecular pathways underpinning ciliopathies. Nat Rev Mol Cell Biol. 2017 Sep;18(9):533-547.
Rehman IU, Bett Z, Husen Y, et al. The 'molar tooth sign' in Joubert syndrome. J Pak Med Assoc. 2009 Dec;59(12):851-3.
Bachmann-Gagescu R, Dempsey JC, Phelps IG, et al. Joubert syndrome: a model for untangling recessive disorders with extreme genetic heterogeneity. J Med Genet. 2015 Aug;52(8):514-22.
Published
2023-03-24
How to Cite
1.
Божков А, Пачева И, Соткова И, Панова М, Тимова Е, Тодоров Т. Случай на вероятен Синдром на Joubert (мутации в СЕР 120 ген) с атипично протичане. Редки болести и лекарства сираци [Internet]. 2023Mar.24 [cited 2024May21];13(3-4):10-3. Available from: https://journal.raredis.org/index.php/RBLS/article/view/168
Section
Статии

Most read articles by the same author(s)