Генетично профилиране при български пациенти с хемофилия А и B – случаи от нашата практика

  • Тихомир Тодоров
  • Анастасия Орманджиева
  • Албена Тодорова
Keywords: хемофилия А, хемофилия B, генетично профилиране, F8 ген, F9 ген

Abstract

Хемофилията е генетично заболяване с X-свързано рецесивно унаследяване, при което е нарушено кръвосъсирването, засяга основно мъже. В зависимост от засегнатия ген се дели на два вида – хемофилия А (F8 ген) и хемофилия B (F9 ген). Според нивата на коагулационния фактор (фактор VIII/IX), хемофилията може да бъде лека (5-40%), средно тежка (1-5%) или тежка форма (под 1%).

Целта на настоящото изследване е да се направи генетично профилиране на български пациенти, диагностицирани с хемофилия А и B. Представени са 3 клинични случая на хемофилия А и един на хемофилия B.
Материал и методи: За хемофилия А са изследвани 75 индивида от 36 семейства, а за хемофилия B – 11 индивида от 6 семейства. Изолирана е геномна ДНК и е извършено класическо Sanger секвениране на гените F8 (26 екзона), F9 (8 екзона). За изследване на инверсия в интрон 22 в F8 гена е извършена лигазно-зависима амплификация.

Резултати: Представените четири клинични случая са от интерес поради важността на установените мутации за целите на пренаталната диагностика и за подготовка на пациентите за генна терапия в бъдеще.

Заключение: Изясняването на хемофилията на генетично ниво е от изключителна важност за разработването на нови терапевтични подходи и планирането на проследяване на новороденните с наследствени генетични дефекти, както и за целите на пренаталната диагностика.

References

Castaman G, Matino D. Hemophilia A and B: molecular and clinical similarities and differences. Haematologica. 2019 Aug 31;104(9):1702.
Blanchette VS, Key NS, Ljung LR, et al. Definitions in hemophilia: communication from the SSC of the ISTH. J Thromb Haemost. 2014 Nov 1;12(11):1935–9.
Berntorp E, Shapiro AD. Modern haemophilia care. Lancet. 2012 Apr 14;379(9824):1447–56.
Shvetsova E, Sofronova A, Monajemi R, et al. Skewed X-inactivation is common in the general female population. Eur J Hum Genet. 2018 Dec 14;27(3):455–65.
Gene: F8 (ENSG00000185010) - Summary - Homo_sapiens - Ensembl genome browser 109.
Gene: F9 (ENSG00000101981) - Summary - Homo_sapiens - Ensembl genome browser 109.
Pavlova A, Oldenburg J. Defining severity of hemophilia: More than factor levels. Semin Thromb Hemost. 2013; 39(7):702–10.
Bogdanova N, Markoff A, Pollmann H, et al. Spectrum of molecular defects and mutation detection rate in patients with severe hemophilia A. Hum Mutat. 2005 Sep 1; 26(3):249–54.
Атанасов В, Николова С, Въжарова Р и съавт. Скрининг за инверсия (Inv 22) в гена за коагулационен фактор VIII при български пациенти с тежка форма на хемофилия А. Science & Technologies. 2017;8(3): 153–61.
Published
2023-09-13
How to Cite
1.
Тодоров Т, Орманджиева А, Тодорова А. Генетично профилиране при български пациенти с хемофилия А и B – случаи от нашата практика. Редки болести и лекарства сираци [Internet]. 2023Sep.13 [cited 2024Jun.12];14(1):9-12. Available from: https://journal.raredis.org/index.php/RBLS/article/view/173
Section
Статии

Most read articles by the same author(s)