Епидемиология на миастения гравис

  • Златин Иванов
  • Георги Стефанов
  • Георги Искров
  • Румен Стефанов
Keywords: миастения гравис, епидемиология, болестност, заболеваемост, път на пациента

Abstract

Миастения гравис (МГ) е прототипно автоимунно заболяване, което води до характерна уморяемост и слабост на очедвигателните, булбарните и дихателните мускули, както и на мускулите на тялото и крайниците. В зависимост от засегнатата мускулна група МГ се дели на очна и генерализирана форма. За отчитане тежестта на заболяването най-често се използва модифицираната скала на Osserman. В зависимост от възрастта на отключване на симптомите се наблюдава МГ при възрастни, ювенилна МГ и вродени миастенни синдроми.

Изучаването на епидемиологията на МГ е важна задача, защото поставянето на диагнозата налага мултидисциплинарно сътрудничество между медицински специалисти от различни области. Пациентската популация при МГ е разнородна по възраст, като при възрастните пациенти често се наблюдават коморбидности. Сериозната прогноза на МГ изисква прецизно и обширно изучаване на тази патология.

Настоящата публикация има за цел да анализира епидемиологичните данни за МГ, да представи оценка за разпространението на МГ в България, както и да опише пътя на пациента с акцент върху ключови моменти и проблемни области.

References

Hehir MK, Silvestri NJ. Generalized Myasthenia Gravis: Classification, Clinical Presentation, Natural History, and Epidemiology. Neurol Clin. 2018 May;36(2):253-260. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ncl.2018.01.002

Conti-Fine BM, Milani M, Kaminski HJ. Myasthenia gravis: past, present, and future. J Clin Invest. 2006 Nov;116(11):2843-54. DOI: https://doi.org/10.1172/JCI29894

Lee MR. The miracle at St Alfege's: seventy years on. J R Soc Med. 2007 Feb;100(2):108-9. DOI: https://doi.org/10.1177/014107680710000230

López-Cano M, Ponseti-Bosch JM, Espin-Basany E, Sánchez-García JL, Armengol-Carrasco M. Clinical and pathologic predictors of outcome in thymoma-associated myasthenia gravis. Ann Thorac Surg. 2003 Nov;76(5):1643-9; discussion 1649. DOI: https://doi.org/10.1016/S0003-4975(03)01139-1

Jaretzki A 3rd, Barohn RJ, Ernstoff RM, et al. Myasthenia gravis: recommendations for clinical research standards. Task Force of the Medical Scientific Advisory Board of the Myasthenia Gravis Foundation of America. Ann Thorac Surg. 2000 Jul;70(1):327-34. DOI: https://doi.org/10.1212/WNL.55.1.16

Orphanet. Adult-onset myasthenia gravis. Available from: https://www.orpha.net/consor/cgi-bin/Disease_Search.php?lng=EN&data_id=22629&Disease_Disease_Search_diseaseGroup=myasthenia-gravis&Disease_Disease_Search_diseaseType=Pat&Disease(s)/group%20of%20diseases=Adult-onset-myasthenia-gravis&title=Adult-onset%20myasthenia%20gravis&search=Disease_Search_Simple

Peragallo JH. Pediatric Myasthenia Gravis. Semin Pediatr Neurol. 2017 May;24(2):116-121. DOI: https://doi.org/10.1016/j.spen.2017.04.003

Orphanet. Myasthenia gravis. Available from: https://www.orpha.net/consor/cgi-bin/Disease_Search.php?lng=EN&data_id=667&Disease_Disease_Search_diseaseGroup=Myasthenia-gravis&Disease_Disease_Search_diseaseType=Pat&Disease(s)/group%20of%20diseases=Myasthenia-gravis&title=Myasthenia%20gravis&search=Disease_Search_Simple

Orphanet. Juvenile myasthenia gravis. Available from: https://www.orpha.net/consor/cgi-bin/Disease_Search.php?lng=EN&data_id=22630&Disease_Disease_Search_diseaseGroup=Myasthenia-gravis&Disease_Disease_Search_diseaseType=Pat&Disease(s)/group%20of%20diseases=Juvenile-myasthenia-gravis&title=Juvenile%20myasthenia%20gravis&search=Disease_Search_Simple

Orphanet. Transient neonatal myasthenia gravis. Available from: https://www.orpha.net/consor/cgi-bin/Disease_Search.php?lng=EN&data_id=22631&Disease_Disease_Search_diseaseGroup=Myasthenia-gravis&Disease_Disease_Search_diseaseType=Pat&Disease(s)/group%20of%20diseases=Transient-neonatal-myasthenia-gravis&title=Transient%20neonatal%20myasthenia%20gravis&search=Disease_Search_Simple

McGrogan A, Sneddon S, de Vries CS. The incidence of myasthenia gravis: a systematic literature review. Neuroepidemiology. 2010;34(3):171-83. DOI: https://doi.org/10.1159/000279334

Grob D, Brunner N, Namba T, et al. Lifetime course of myasthenia gravis. Muscle Nerve. 2008 Feb;37(2):141-9. DOI: https://doi.org/10.1002/mus.20950

Hendricks TM, Bhatti MT, Hodge DO, et al. Incidence, Epidemiology, and Transformation of Ocular Myasthenia Gravis: A Population-Based Study. Am J Ophthalmol. 2019 Sep;205:99-105. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ajo.2019.04.017

Martinka I, Fulova M, Spalekova M, et al. Epidemiology of Myasthenia Gravis in Slovakia in the Years 1977-2015. Neuroepidemiology. 2018;50(3-4):153-159. DOI: https://doi.org/10.1159/000487886

Andersen JB, Heldal AT, Engeland A, et al. Myasthenia gravis epidemiology in a national cohort; combining multiple disease registries. Acta Neurol Scand Suppl. 2014;(198):26-31. DOI: https://doi.org/10.1111/ane.12233

Vavrek E, Koleva N, Alexandrov AS, et al. Late and Elderly Onset Myasthenia Gravis in Bulgarian Population. C R Acad Bulg Sci. 2014 Jan 1;67(7):1029-52.

Deneva V, Milanova M, Stamenova P, et al. Depression and other risk factors for myasthenic crisis – a clinical study in Bulgarian patietns. C R Acad Bulg Sci. 2017 Apr 1;70(4):571-9.

Асенова А. Миастения в детска възраст – клинични характеристики, еволюция и прогноза. Дисертация за присъждане на ОНС „Доктор”. София, 2018

Клинична пътека №64 Диагностика и лечение на миастения гравис и миастенни синдроми. Национален рамков договор за медицинските дейности за 2020 – 2022.

Клинична пътека №65 Лечение на миастенни кризи с кортикостероиди и апаратна вентилация. Национален рамков договор за медицинските дейности за 2020 – 2022.

Клинична пътека №66 Лечение на миастенни кризи с човешки имуноглобулин и апаратна вентилация. Национален рамков договор за медицинските дейности за 2020 – 2022.

Наредба № 7 от 3 октомври 2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство за лечение на неврологичните заболявания, обн. в ДВ, брой 83 от 22.10.2019 г. Притурка към "Държавен вестник", брой 83 от 22.10.2019 г.

Published
2021-01-12
How to Cite
1.
Иванов З, Стефанов Г, Искров Г, Стефанов Р. Епидемиология на миастения гравис. Редки болести и лекарства сираци [Internet]. 2021Jan.12 [cited 2024Apr.22];11(4):24-1. Available from: https://journal.raredis.org/index.php/RBLS/article/view/125
Section
Статии

Most read articles by the same author(s)

<< < 1 2 3 4 5