Методологични въпроси при измерване на полезността в здравеопазването

  • Цонка Митева-Катранджиева
  • Георги Искров
  • Румен Стефанов
Keywords: полезност, полезност на разходите, качество на живот, QALY, оценка на здравни технологии

Abstract

Полезността е способността на дадена стока или услуга да задоволява дадени човешки потребности в определена степен. Това свойство на благата е в зависимост от определени фактори, сред които субективната оценка за степента на задоволяване на потребностите, размерът на реалния разполагаем доход, равнището на цените на стоките. Измерването и оценяването на полезността на здравните технологии в медицината е фундаментална задача при управлението на общественото здраве. Все по-широката употреба на анализа на полезността на разходите и оценката на качеството на живот са примери за нарастващата роля, която концепцията за полезност играе в съвременните здравни системи. За специалистите в тази област е важно да разбират и разграничават основните методологични и практически въпроси при измерване на полезността в здравеопазването.

References

Савов С, Сотирова Е. Микроикономика (пето издание). Тракия М, София, 1999.
Гладилов С, Делчева Е. Икономика на здравеопазването. Princeps, София, 2009.
Драмънд, МФ, О’Брайън Б, Стодарт ГЛ, Торънс ДУ. Методи за икономическа оценка на здравни програми. Медицина и физкултура, София, 2007.
Goodman CS. Introduction to health technology assessment. The Lewin Group. Virginia, USA, 2004.
Simoens S. Health economic assessment: a methodological primer. Int J Environ Res Public Health. 2009 Dec;6(12):2950-66.
Schwarzer R, Siebert U. Methods, procedures, and contextual characteristics of health technology assessment and health policy decision making: comparison of health technology assessment agencies in Germany, United Kingdom, France, and Sweden. Int J Technol Assess Health Care. 2009 Jul;25(3):30514.
Velasco-Garrido M, Busse R. Health technology assessment: an introduction to objectives, role of evidence, and structure in Europe. Copenhagen, World Health Organization Regional Office for Europe, on behalf of the European Observatory on Health Systems and Policies, 2005.
Oppe M, Rand-Hendriksen K, Shah K, Ramos‐Go‐i JM, Luo N. EuroQol protocols for time trade-off valuation of health outcomes. Pharmacoeconomics. 2016 Oct 1;34(10):993-1004.
Oppe M, Devlin NJ, van Hout B, Krabbe PF, de Charro F. A program of methodological research to arrive at the new international EQ-5D-5L valuation protocol. Value Health. 2014 Jun;17(4):445-53.
Ferreira LN, Ferreira PL, Pereira LN, Oppe M. The valuation of the EQ-5D in Portugal. Qual Life Res. 2014 Mar;23(2):413-23.
Van Hoorn RA, Donders AR, Oppe M, Stalmeier PF. The better than dead method: feasibility and interpretation of a valuation study. Pharmacoeconomics. 2014 Aug;32(8):789-99.
Велева Н. QALY: усъвършенстван измерител на здравето. В: Велева Н. Икономика на здравеопазването. Плевен: Издателски център на МУ – Плевен, 2016: 115:22.
Ванкова Д. Качество на живот, свързано със здравето (или Качество на живот, здравей). Социална медицина, 2010 (1):6-9.
Левтерова Б. Измерване на качеството на живот при пациенти със захарен диабет тип 2 като компонент в управление на хроничното заболяване. Дисертационен труд за придобиване на ОНС “Доктор”, Медицински университет – Пловдив, 2016.
Ванкова Д. Качество на живот, свързано със здравето в общността. Дисертационен труд за придобиване на ОНС “Доктор”, Медицински университет – Варна, 2013.
Насева Е. Показатели за оценка на общественото здраве – емпирични разпределения, основни тенденции и зависимости от техните икономически детерминанти. Дисертационен труд за придобиване на ОНС “Доктор”, Медицински университет – София, 2013.
Ramos-Go‐i JM, Oppe M, Slaap B, Busschbach JJ, Stolk E. Quality Control Process for EQ-5D-5L Valuation Studies. Value Health. 2017 Mar;20(3):466473.
Mauskopf J. Utility Assessment. In: Elinor C.G. Chumney, Kit N. Simpson (eds.), Methods and Designs for Outcomes Research. Maryland: American Society for Health-System Pharmacists, 2006, p. 157-72.
Ванкова Д, Ушева Н, Фесчиева Н. Качество на живот, свързано със здравето в общността. Резултати от проучване сред населението на град Бургас. Социална медицина, 2012 (2-3):26-9.
Христова Е, Атанасов И, Дудулова В, Ленгерова Г, Костадинов К, Искров Г, Стефанов Р. Качество на живот в Югозападен регион – предварителни резултати по пол и възраст от репрезентативно проучване с EQ-5D. Наука и младост. Сборник научни съобщения от конкурсна сесия 2016. Медицински университет – Пловдив, 2016:17982.
Vankova D, Kerekovska A, Kostadinova T, Todorova L. Researching healthrelated quality of life at a community level: results from a population survey conducted in Burgas, Bulgaria. Health Promot Int. 2016 Sep;31(3):534-41.
Levterova BA, Dimitrova DD, Levterov GE, Dragova EA. Instruments for diseasespecific quality-of-life measurement in patients with type 2 diabetes mellitus--a systematic review. Folia Med (Plovdiv). 2013 Jan-Mar;55(1):83-92.
Ramos-Go‐i JM, Pinto-Prades JL, Oppe M, Cabas‐s JM, Serrano-Aguilar P, Rivero-Arias O. Valuation and Modeling of EQ-5D-5L Health States Using a Hybrid Approach. Med Care. 2017 Jul;55(7):e51-e58.
Krabbe PF, Devlin NJ, Stolk EA, Shah KK, Oppe M, van Hout B, Quik EH, Pickard AS, Xie F. Multinational evidence of the applicability and robustness of discrete choice modeling for deriving EQ-5D-5L health-state values. Med Care. 2014 Nov;52(11):935-43.
Published
2017-12-15
How to Cite
1.
Митева-Катранджиева Ц, Искров Г, Стефанов Р. Методологични въпроси при измерване на полезността в здравеопазването. Редки болести и лекарства сираци [Internet]. 2017Dec.15 [cited 2024Jul.16];8(4):23-9. Available from: http://journal.raredis.org/index.php/RBLS/article/view/14
Section
Статии

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 > >>