Медицински преглед и генетична консултация преди сключване на брак – проучване сред новобрачни двойки

  • Елеонора Христова
  • Георги Искров
  • Румен Стефанов
Keywords: профилактичен преглед, медико-генетична консултация, общопрактикуващ лекар, редки болести, първична профилактика

Abstract

Предбрачните медицински консултации се очертават като тенденция в световен план. Общопрактикуващият лекар играе основна роля в правилното и задълбочено консултиране на двойката преди сключване на граждански брак, както и да им даде насоки за техните бъдещи репродуктивни намерения.
Целта на настоящото проучване е оценка на необходимостта и удовлетвореността на съвременното българско семейство от профилактичен медицински преглед и медикогенетична консултация преди сключване на брак. Проведено е срезово проучване на семейства към момента на подаване на документи за регистрация и сключване на граждански брак. Първичната социологична информация е събрана чрез пряка индивидуална анкета, включваща 73 въпроса. Изследването е осъществено в Пловдив през 2015-2017 г. Анкетирани са общо 243 семейства. Констатирано е високо здравно самосъзнание при анкетираните новобрачни съпруги. Преобладава мнението за формалност на проведения профилактичен преглед преди сключване на граждански брак от страна на общопрактикуващия лекар. При 43,60±0,03% от анкетираните жени е направена медико генетична консултация.
Превенцията на наследствени и редки заболявания и ранното преконцепционално насочване на пациентите за провеждане на медико-генетично консултиране следва да бъдат основна цел при формиране на здравна политика в тази област.

References

Ibrahim NK, Al-Bar H, Al-Fakeeh A, et al. An educational program about premarital screening for unmarried female students in King Abdul-Aziz University, Jeddah. J Infect Public Health. 2011 Mar;4(1):30-40.

Al Azeem ST, Elsayed ET, El Sherbiny NA. Promotion of knowledge and attitude towards premarital care: An interventional study among medical student in Fayoum University. J Public Health Epidemiol. 2011;3(3):121-8.

Al Sulaiman A, Suliman A, Al Mishari M, et al. Knowledge and attitude toward the hemoglobinopathies premarital screening program in Saudi Arabia: population-based survey. Hemoglobin. 2008 Jan 1;32(6):531-8.

Alswaidi FM, O‘brien SJ. Premarital screening programmes for haemoglobinopathies, HIV and hepatitis viruses: review and factors affecting their success. J Med Screen. 2009 Mar;16(1):22-8.

Mitwally HH, Abd DE, Mohamed NI. Premarital counseling: view of the target group. J Egypt Public Health Assoc. 2000;75(1-2):31-51.

Wu Z, Rou K, Xu C, et al. Acceptability of HIV/AIDS counseling and testing among premarital couples in China. AIDS Educ Prev. 2005 Feb;17(1):12-21.

Phillips WR. Zebras on the commons: rare conditions in family practice. J Am Board Fam Pract. 2004 Jul-Aug;17(4):283-6.

Puri S, Dhiman A, Bansal S. Premarital health counseling: A must. Indian J Public Health. 2016 Oct-Dec;60(4):287-289.

Kigin ML. At-risk individuals’ awareness, motivation, roadblocks to participation in premarital interventions, and behaviors following completion of the relationship evaluation (relate). Master of Science thesis submitted to the faculty of Brigham Young University. Marriage and Family Therapy Program: Brigham Young University. 2005.

Министерство на труда и социалната политика. За изпълнението на Актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България, 2012-2030 г.

Министерство на здравеопазването на Р. България. Национална здравна стратегия, 2012-2030.

Alekova S, Petrova-Tacheva V, Popov B, et al. Genetic testing and personal choice of the patient. Medicine. 2013;3(1).

Петрова-Тачева В, Алекова С, Попов Б. Личният лекар и провеждането на медикогенетична консултация и генетични изследвания. Sci Technol. 2014; 4(1).

Miteva TS, Jordanova R, Iskrov G, et al. General knowledge and awareness on rare diseases among general practitioners in Bulgaria. Georgian Med News. 2011 Apr;(193):16-9.

Димитров И. Проблеми на вътресемейното планиране и регулиране на раждаемостта в съвременното българско семейство. Дисертация, Пловдив, 1978.

Стефанов Р. Проблеми на вътресемейното планиране при новобрачните двойки – Пловдив 2000. Дисертация, Пловдив, 2003.

Published
2018-09-05
How to Cite
1.
Христова Е, Искров Г, Стефанов Р. Медицински преглед и генетична консултация преди сключване на брак – проучване сред новобрачни двойки. Редки болести и лекарства сираци [Internet]. 2018Sep.5 [cited 2024Jul.16];9(2):13-7. Available from: http://journal.raredis.org/index.php/RBLS/article/view/7
Section
Статии

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 > >>