Епидемиологично проучване на разпространението на разстройствата от аутистичния спектър в България

  • Георги Искров
  • Галита Дечева
  • Евелина Попова
  • Румен Стефанов
  • Мануел Посада де ла Паз
Keywords: аутизъм, разстройства от аутистичния спектър, епидемиология, епидемиологично проучване

Abstract

Съобщаваната честота на разстройствата от аутистичния спектър (РАС) неизменно се увеличава през последните 30 години. Нарастващата пациентска популация извежда на преден план редица медико-социални въпроси и е причина здравни, социални и образователни власти да търсят устойчиви решения за този проблем.
Европейският проект ASDEU предлага цялостна, основана на доказателства общественоздравна рамка за подобряване на грижите за децата и възрастни с РАС, както и техните семейства. Създаването на механизми за генериране и използване на епидемиологични данни е ключов момент при планирането и осъществяване на здравни, социални и образователни дейности за РАС. Това е мащабна научноизследователска задача, изискваща висока степен на координация и взаимодействие с голям брой институции и засегнати страни.
В научноизследователски план, водеща задача на ASDEU е оценка честотата на разпространение на РАС в ЕС. Статията представя протокола за провеждане на епидемиологичното проучване на РАС в България.

References

Baio J, Wiggins L, Christensen DL, et al. Prevalence of Autism Spectrum Disorder Among Children Aged 8 Years — Autism and Developmental Disabilities Monitoring Network, 11 S ites, United States, 2014. MMWR Surveill Summ 2018;67(No. SS-6):1-23.

Jensen CM, Steinhausen HC, Lauritsen MB. Time trends over 16 years in incidence-rates of autism spectrum disorders across the lifespan based on nationwide Danish register data. J Autism Dev Disord. 2014 Aug;44(8):1808-18.

Autism Spectrum Disorders in the European Union (ASDEU). http://asdeu.eu/ (последно посетен на 8 юли 2018 г.)

Министерство на здравеопазването. Мерки за подобряване на грижите за хората с РАС и техните семейства 2013-2016 г., 2013.

García-Primo P, Hellendoorn A, Charman T, et al. Screening for autism spectrum disorders: state of the art in Europe. Eur Child Adolesc Psychiatry. 2014 Nov;23(11):1005-21.

ASDEU Protocol Prevalence Study, 2015.

Kawa R, Saemundsen E, Lóa Jónsdóttir S, et al. European studies on prevalence and risk of autism spectrum disorders according to immigrant status-a review. Eur J Public Health. 2017 Feb 1;27(1):101-110.

Hepburn SL, DiGuiseppi C, Rosenberg S, et al. Use of a teacher nomination strategy to screen for autism spectrum disorders in general education classrooms: a pilot study. J Autism Dev Disord. 2008 Feb;38(2):373-82.

Терзиев Д, Аврамова А, Полнарева Н. Разстройства от аутистичния спектър. Разпознаване, оценка и интервенции. Насоки за професионалисти, работещи с деца. Клиника по детска психиатрия „Свети Никола”, УМБАЛ ”Александровска”, 2016.

Иванов И. Педиатричен поглед върху аутизма: значение, честота, симптоми, поведение. В: Педиатрични аспекти на аутизма в светлината на медицината на доказателствата. Иванов И, Пилософ В (ред.). Пловдив, Лакс бук, 2016, 9-38.

Министерство на образованието и науката. Наредба № 1 от 23.01.2009 г. за обучението на деца и ученици със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания. Обн. ДВ. бр.11 от 10 Февруари 2009 г., изм. и доп. ДВ. бр.59 от 4 Август 2015 г., отм. ДВ. бр.100 от 15 Декември 2017 г.

Ayub A, Naeem B, Ahmed WN, et al. Knowledge and Perception Regarding Autism among Primary School Teachers: A Cross-sectional Survey from Pakistan, South Asia. Indian J Community Med. 2017 Jul-Sep;42(3):177-179.

Liu Y, Li J, Zheng Q, et al. Knowledge, attitudes, and perceptions of autism spectrum disorder in a stratified sampling of preschool teachers in China. BMC Psychiatry. 2016 May 13;16:142.

Elder JH, Kreider CM, Brasher SN, et al. Clinical impact of early diagnosis of autism on the prognosis and parent-child relationships. Psychol Res Behav Manag. 2017 Aug 24;10:283-292.

Magán-Maganto M, Bejarano-Martín Á, Fernández-Alvarez C, et al. Early Detection and Intervention of ASD: A European Overview. Brain Sci. 2017 Dec 1;7(12). pii: E159.

Penner M, Anagnostou E, Ungar WJ. Practice patterns and determinants of wait time for autism spectrum disorder diagnosis in Canada. Mol Autism. 2018 Mar 6;9:16.

Taylor LJ, Eapen V, Maybery MT, et al. Diagnostic evaluation for autism spectrum disorder: a survey of health professionals in Australia. BMJ Open. 2016 Sep 6;6(9):e012517.

Бистриан А, Стайкова С, Аврамова А и др. Разстройства от аутистичния спектър – предизвикателства на класифицирането, диагностиката и интервенциите. В: Педиатрични аспекти на аутизма в светлината на медицината на доказателствата. Иванов И, Пилософ В (ред.). Пловдив, Лакс бук, 2016, 122-133.

Published
2018-09-05
How to Cite
1.
Искров Г, Дечева Г, Попова Е, Стефанов Р, Посада де ла Паз М. Епидемиологично проучване на разпространението на разстройствата от аутистичния спектър в България. Редки болести и лекарства сираци [Internet]. 2018Sep.5 [cited 2024Jul.16];9(2):8-12. Available from: http://journal.raredis.org/index.php/RBLS/article/view/6
Section
Статии

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 > >>