Бариери пред изграждането на капацитет за оценка на здравните технологии: международно проуване

  • Ралица Райчева
  • Румен Стефанов
Keywords: оценка на здравните технологии, бариери, изграждане на капацитет, институционализиране, формален HTA процес

Abstract

Въведение. Информацията за текущите дейности в областта на оценката на здравни технологии (НТА), както и за бариерите и решенията, които придружават изграждането на НТА структура е в основата на разработване на ефективни мерки при започване на формален процес.

Цел. Целта на това изследване е да се анализират бариерите, съпътстващи изграждането на капацитет и институционализирането на мултидисциплинарния подход за оценка на здравни технологии и възможностите им за преодоляване в различен контекст и в международен аспект.

Материал и методи. В периода 2013-2015 г. е проведено международно уеб-базирано анкетно проучване сред 312 НТА организации, със седалище в 83 страни, включително 11 международни организации. Данните са получени от полуструктуриран въпросник, който съдържа общо 102 въпроса – 71 закрити и 31 открити въпроси, разпределени в шест раздела, един панел и два сегмента за набиране на допълнителна информация. Анализът на данните се реализирана със статистическия пакет на софтуера за социални науки IBM SPSS Statistics v. 22. Систематизирането и статистическата обработка на отворените въпроси бе постигната със Microsoft Office Excel 2013, Provalis Research QDA Miner 4 и WordStat 7.

Резултати. Общо бяха попълнени 111 въпросници (35.58% възвращаемост) от 39 държави на 5 континента. Анкетираните (n=96) споделят кои са основните бариери, които е трябвало да преодолеят, като изрично 20.83% (n=20) съобщават, че не са срещали трудности при създаване на организацията. Липсата на бариери е с най-голям относителен дял за периода на основополагане на организацията до 1989 г. (8/40%). За останалите (n=76) препятствията са: (1) липсата на финансиране (48/50.00%); (2) наемането на обучени експерти (43/44.79%); (3) участие на заинтересованите страни (19/19.79%), постигне на политически консенсус (18/18.75%); (4) въздействие върху целевите групи (14/14.58%); (5) възможности за образование (13/13.54%); (6) ясна мисия (11/11.46%); (7) друго (11/11.46%); условия на работа (10/10.42%); (8) добри взаимовръзки и работни мрежи (9/9.38%); (9) топ мениджмънт с добра репутация (7/7.29%); и (10) конфликт на интереси (2/2.08%). Установени бяха асоциации между стойностите на променливата и статистически значими разлики между относителните им дялове. Синтезирани са препоръките за преодоляване на бариерите, специфични при започване на формален НТА процес.

Заключение. Улесняването на изграждане на капацитет и осигуряването на устойчиво развитие на НТА структура на национално ново изисква детайлно опознаване на външната среда – законодателство, потребности на вземащите решения, политическия интерес и т.н., за да се очертаят възможните конфликти и бариери и да се изведат решения въз основа опита на други организации. За преодоляване на препятствията е важно глобалното и взаимосвързано възприемане на проблемите, без съсредоточаване върху само един ограничаващ фактор.

References

Sideman S, BenDak J. Assessing medical technology in less-developed countries. Int J Technol Assess Health Care. 1997;13:463-470.
European network for Health Technology Assessment. Common Questions. What is Health Technology Assessment (HTA). Available online at: 1, 2013 at: http://www.eunethta.eu/about-us/faq#t287n73. (accessed August 18, 2015).
World Health Organization. WHO Regional Office for Europe. Institutionalization of health technology assessment: Report on a WHO meeting. June 30-July 1, 2000, Bonn, Germany.
Moharra M, Espallargues M, Kubesch N et al. Systems to support health technology assessment (HTA) in Member States of the European Union with limited institutionalization of HTA. Int J Technol Assess Health Care 2009; 25 (Suppl 2): 75-83.
Jonsson E, Banta HD, Henshall C et al (2002). Report from the ECHTAECAHI Project. European Collaboration for health technology assessment: developing an assessment network. Int J Technol Assess Health Care; 18 (2):213-455.
Moharra M, Kubesch N, Estrada MD et al. On behalf of work package 8, EUnetHTA project survey report on HTA organizations. Department of Health, Autonomous Government of Catalonia. Barcelona: Catalan Agency for Health technology Assessment and Research; 2008.
Mears R, Taylor R, Littlejohns P et al. Review of International Health technology Assessment (IHTA). Project report. London: National Institute for Clinical Excellence (NICE); 2000.
Antes G, Briones E, Britton M et al. Education and support networks for assessment of health intervention. Working Group 5 of the European Collaboration for Health Technology Assessment (ECHTA Project). Int J Technol Assess Health Care. 2002; 18 (2): 423-446.
EUnetHTA JA1 Report. Facilitation of national strategies for continuous development and sustainability of HTA, 2011. Available online at: http://www.eunethta.eu/sites/5026.fedimbo.belgium.be/files/JA1%20output_Facilitation%20of%20National%20Strategies%20for%20continuous%20development%20and%20sustainability%20of%20HTA.pdf (accessed August 18, 2015).
Agency for Quality and Accreditation in Health Care, Department for Development, Research and Health Technology Assessment. The Croatian Guideline for Health Technology Assessment Process and Reporting, 1st ed Zagreb, February 2011. Available at: http://aaz.hr/sites/default/files/hrvatske_smjernice_za_procjenu_zdravstvenih_tehnologija.pdf (accessed August 18, 2015).
Kahveci R. Analysis of strengths, weaknesses, opportunities, and threats in the development of a health technology assessment program in Turkey. International Journal of Technology Assessment in Health Care, 235-240, (2008).
Ozturk K. The First Health Technologies Assessment Meeting Report. (2014) Antalya: TUBITAK TUSSIDE.
Şener O. Sağlık Teknolojisi Değerlendirme. SEPD II. Health Economics Conference. Ankara. (2014)
Kristensen FB. What is health technology assessment and how is European Network for HTA (EUnetHTA) developing transnational collaboration? (2007)
Rajan A, Gutierrez-Ibarluzea I, Moharra M. Adressing issues in health technology assessment promotion: Motives, enablers, and barriers. Int J Technol Assess Health Care 27:1 (2011)
Fineberg HV. Keynote Address. Health Technology Assessment International 2009 Annual Meeting, Singapore; June 26, 2009.
Goodman CS. HTA 101: Introduction to Health Technology Assessment. Bethesda, MD: National Library of Medicine (US); 2014.
Sorenson C et al. How can the impact of health technology assessment be enhanced? Copenhagen, WHO Regional Office for Europe (Policy Brief). (2008).
Gauvin FP, Abelson J, Lavis JN. Evidence Brief: Strengthening Public and Patient Engagement in Health Technology Assessment in Ontario. Hamilton, Canada: McMaster Health Forum, 8 May 2014.
Henshall C, Koch P, von Below GC, et al. Health technology assessment in policy and practice. Int J Technol Assess Health Care. 2002;18(2):447-55.
Lavis J, Davies H, Oxman A, et al. Towards systematic reviews that inform health care management and policy-making. J Health Serv Res Policy 2005;10 Suppl 1:35–48.
Kumar M, Taylor FC, Chokshi M, et al. Health technology assessment in India: The potential for improved healthcare decision-making. Natl Med J India. 2014;159–63.
Sorenson C, Chalkidou K. Reflections on the evolution of health technology assessment in Europe. Health Economics, Policy and Law, 2012, 7(1):25-45.
The OECD Health Project. Health Technology and Decision Making. 2005.
Velasco Garrido M, Kristensen FB, Nielsen CP, et al. Health Technology Assessment and Health Policy-Making in Europe – current status, challenges and potential. Copenhagen: World Health Organisation; 2008. Available at: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/90426/E91922.pdf (accessed August 18, 2015).
Kristensen FB, Lampe K, Chase DL et al. Practical tools and methods for health technology assessment in Europe: structures, methodologies, and tools developed by the European Network for Health Technology Assessment, EUnetHTA. Int J Technol Assess Health Care 2009;25(Suppl. 2):1-8.
Kristensen FB. Development of European HTA: from Vision to EUnetHTA Michael Q, 9 (2012), pp. 147–156.
Gulácsi L. Future challenges for health economics and health technology assessment of biological drugs. Eur J Health Econ 2010;11:235-238.
Published
2015-09-15
How to Cite
1.
Райчева Р, Стефанов Р. Бариери пред изграждането на капацитет за оценка на здравните технологии: международно проуване. Редки болести и лекарства сираци [Internet]. 2015Sep.15 [cited 2024Jul.16];6(1):26-2. Available from: http://journal.raredis.org/index.php/RBLS/article/view/33
Section
Статии

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 > >>