Палиативно лечение и грижа в контекста на нормотворчеството

  • Антония Илиева
  • Нина Мусурлиева
Keywords: палиативни грижи, хоспис, нормативни документи, закон

Abstract

Необходимостта от предоставяне на палиативни грижи за пациентите и техните семейства е от ключово значение за облекчаването на болките и страданията им, както и за съхраняване на възможността за достойно приключване на земният им път. Липсата на фокус от страна на законодателя за приемането на една цялостна нормативна рамка, която да включва в себе си формите, метода, начина на предоставяне и финансиране на палиативното лечение и грижа за нелечимо болните пациенти, създава усещането за отсъствие на държавата и провокира пациентите и техните семейства сами да търсят подкрепа и помощ за облекчаване на болките и страданията.

Целта на настоящия анализ е да се представи съществуващата нормативната рамка, въз основа на която се предоставя палиативно лечение и грижа в Република България. Да се обобщи изчерпателността на нормативната дефиниция, както и да се направят релевантни препоръки за оптимизация на уредбата, с оглед констатираните празноти в нея. Използван е документален метод за проучване и анализ на научна литература, нормативната уредба и международната практика в областта на палиативното лечение и грижи.

References

Мадокс Я. Промяна в концепцията за палиативни грижи. В: Въведение в палиативните грижи, Фондация „Борба с рака“. София, 1996, 7-14.
WHO Definition of palliative care, 1190 – https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/palliative-care
Бойчева Ц. Организация и управление на палиативните грижи. Дисертация, Медицински университет – София, 2021.
Александрова С. Хосписни грижи мениджмънт и етика, Издателски център МУ - Плевен, 2005.
Атанасов А. Основи на палиативната медицина, Медицинско издателство ЕТ „Васил Петров“ ВАП, Пловдив, 2005.
Закон за здравето. https://lex.bg/laws/ldoc/2135489147 [Последно посетен на 26.02.2023 г.]
Егурудзе К. Съвременни аспекти на палиативните сестрински грижи. Варна, 2018, стр. 149.
Деспотова-Толева Л. Палиативна медицина, Медицинско издателство ВАП, Пловдив, 2004.
Ритърс С. Ръководство по психиатрично сестринство, София, 1995, стр. 69.
International Association for Hospice and Palliative Care, Hospice/ Palliative Care: Getting Started. IAHPC Press, 2005.
Published
2023-11-05
How to Cite
1.
Илиева А, Мусурлиева Н. Палиативно лечение и грижа в контекста на нормотворчеството. Редки болести и лекарства сираци [Internet]. 2023Nov.5 [cited 2024May21];14(2):13-7. Available from: http://journal.raredis.org/index.php/RBLS/article/view/183
Section
Статии

Most read articles by the same author(s)