Оценка на въздействието на оценката на здравните технологии

  • Ралица Райчева
  • Румен Стефанов
Keywords: оценка на въздействието, оценка на здравни технологии, разпространение, приложение, научнообосновани практики

Abstract

Въведение: Определяща въздействието на докладите за оценка на здравните технологии (ОЗТ) е непосредствената връзка между ОЗТ структурата и отговорните за провеждането на политики и вземането на решения в здравеопазването. Необходима е ясно определена "ОЗТ рамка на възприемчивост" за интегриране на ОЗТ информацията при вземането на решения чрез изследване на средата, в която ще бъде използвана технологията.

Цел: Това проучване има за цел да идентифицира и критично анализира процесите, които улесняват и/или възпрепятствт оценката на въздействието на ОЗТ.

Материал и методи: Извършено е международно уеб-базирано проучване на ОЗТ организации с разнообразен профил. В периода 2013 – 2015 г. се проведе обширно проучване на ОЗТ дейностите в 386 организации от 83 държави, включително 11 международни организации. Данните са получени от полу-структуриран въпросник, който съдържа 102 въпроса.

Резултати: От подадената от респондентите (n=81, 72.97%) информация става ясно, че включването на показатели за оценка на въздействието в продуктите/услугите на организациите не е широко застъпена практика, поради преобладаващо отрицателните (n=44, 54.32%) в сравнение с положителните (n=24, 29.63%) отговори. Според респондентите (n=41, 36.94%) критерият, който най-често се включва за оценка на въздействието на препоръките, е отчитане на промените в медицинската практика преди и след препоръката (n=22, 53.66%). Подалите отговор респонденти (n=82, 73.87%) най-често определят въздействието от препоръките като "средно" (n=37, 45.12%) или "силно" (n=30, 36.59%).

Заключение: Процесите на вземане на решения и използването на доказателства, като обект на сериозни аналитични практики, следва да се тестват в реални условия за увеличаване на въздействието на ОЗТ резултатите във вземането на решения за различните нива на въвеждане на технологията.

References

Hailey D. Elements of effectiveness for health technology assessment programs. HTA Initiative #9. Edmonton (Canada): Alberta Heritage Foundation for Medical Research (AHFMR); 2003

Goodman CS. HTA 101: Introduction to Health Technology Assessment. Bethesda, MD: National Library of Medicine (US); 2014

Banta HD, Luce BR. Health care technology and its assessment. An international perspective. Oxford & New York, Oxford University Press, 1993.

Ferguson JH, Dubinsky M, Kirsch PJ. Court-ordered reimbursement for unproven medical technology. JAMA. 1993;269(16):2116-21 DOI: https://doi.org/10.1001/jama.1993.03500160086038

Henshall C, Koch P, von Below GC, Boer A, et al. Health technology assessment in policy and practice. Int J Technol Assess Health Care. 2002;18(2):447-55 DOI: https://doi.org/10.1017/S0266462302000302

Institute of Medicine. Assessing Medical Technologies. Washington, DC: National Academy Press; 1985.

McGregor M, Brophy , JM. "End-user involvement in health technology assessment (HTA) development: A way to increase impact." International Journal of Technology Assessment in Health Care 2005;21(2):263-273 DOI: https://doi.org/10.1017/S026646230505035X

Stevens A, Milne R. Health technology assessment in England and Wales. International Journal of Technology Assessment in Health Care, 2004;20(1):11–24 DOI: https://doi.org/10.1017/S0266462304000741

Velasco Garrido M, Kristensen FB, Nielsen CP, Busse R, eds. Health Technology Assessment and Health Policy-Making in Europe – current status, challenges and potential. Copenhagen: World Health Organisation; 2008. Available at: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/90426/E91922.pdf (accessed August 18, 2015).

Jacob R, McGregor M. Assessing the impact of health technology assessment. Int J Technol Assess Health Care. 1997;13:68-80 DOI: https://doi.org/10.1017/S0266462300010242

Goodman C, ed. Medical Technology Assessment Directory: A Pilot Reference to Organizations, Assessments, and Information Resources. Washington, DC: Institute of Medicine; 1988

Battista RN, Banta, H D et al. Lessons from the eight countries. Health Policy, 1994;3(1-3):397-421. DOI: https://doi.org/10.1016/0168-8510(94)00691-7

Yazdizadeh B, Mohtasham F, Velayati A. Impact assessment of Iran's health technology assessment programme [published correction appears in Health Res Policy Syst. 2018 Sep 7;16(1):89]. Health Res Policy Syst. 2018;16(1):15. Published 2018 Feb 22. doi:10.1186/s12961-018-0286-0 DOI: https://doi.org/10.1186/s12961-018-0286-0

Berndt, N., Schuller, T., Aleman, A., Macpherson, K., Myles, S., Perleth, M., . . . Hailey, D. (2018). OP37 Health Technology Assessment Impact Assessment: Barriers And Enablers Perceived By Members Of The International Network Of Agencies For Health Technology Assessment (INAHTA). International Journal of Technology Assessment in Health Care, 34(S1), 14-15. doi:10.1017/S0266462318000934 DOI: https://doi.org/10.1017/S0266462318000934

Oliver A, Mossialos E, Robinson R. 2004. ‘Health technology assessment and its influence on health-care priority setting.’ International Journal of Technology Assessment in Health Care, 20(1): 1-10. DOI: https://doi.org/10.1017/S026646230400073X

Romanow RJ. Building on Values: The Future of Health Care in Canada. Final Report of the Commission on the Future of Health Care in Canada. 2002. National Library of Canada. Cat. No. CP32-85/2002E-IN.

Straus SE. What has evidence based medicine done for us? BMJ 2004;329:987–8. DOI: https://doi.org/10.1136/bmj.329.7473.987

Hanney S, Buxton M, Green C, Coulson D, Raftery J. An assessment of the impact of the NHS Health Technology Assessment Programme. Health Technol Assess. 2007;11(53):iii-iv, ix-xi, 1-180 DOI: https://doi.org/10.3310/hta11530

Wilsdon T, Serota A. A comparative analysis of the role and impact of health technology assessment. London: Charles River Associates. 2011.

Oortwijn W, Mathijssen J, Banta D. The role of health technology assessment on pharmaceutical reimbursement in selected middle-income countries. Health Policy. 2010;95:174-184. DOI: https://doi.org/10.1016/j.healthpol.2009.12.008

Oortwijn W, Broos P, Vondeling H, Banta D, Todorova L. Mapping of health technology assessment in selected countries. Int J Technol Assess Health Care. 2013;29:424–434. DOI: https://doi.org/10.1017/S0266462313000469

Garner S, LIttlejohns P. Disinvestment from low value clinical interventions: NICEly done? BMJ 2011;343:d4519. DOI: https://doi.org/10.1136/bmj.d4519

Wulff KC, Miller FG, Pearson SD. Can coverage be rescinded when negative trial results threaten a popular procedure? The ongoing saga of vertebroplasty. Health Aff (Millwood). 2011;30(12):2269-76. DOI: https://doi.org/10.1377/hlthaff.2011.0159

Kennedy I. Appraising the Value of Innovation and Other Benefits. A Short Study for NICE. July 2009.

Velasco Garrido M, Gerhardus A, et al. Developing Health Technology Assessment to address health care system needs. Health Policy 2010; 94: 196-203 DOI: https://doi.org/10.1016/j.healthpol.2009.10.002

Drummond M, Neumann P, Jönsson B, Luce B, et al. Can we reliably benchmark health technology assessment organizations? Int J Technol Assess Health Care. 2012 Apr;28(2):159-65. DOI: https://doi.org/10.1017/S0266462312000098

Drummond MF, Schwartz JS, Jönsson B, Luce BR, et al. Key principles for the improved conduct of health technology assessments for resource allocation decisions. Int J Technol Assess Health Care. 2008;24(3):244-58. DOI: https://doi.org/10.1017/S0266462308080343

Goodman C. Toward international good practices in health technology assessment. Int J Technol Assess Health Care. 2012;28(2):169-70 DOI: https://doi.org/10.1017/S0266462312000189

Hailey D, Corabian P, Harstall C, Schneider W. The use and impact of rapid health technology assessments. Int J Technol Assess Health Care. 2000;16(2):651-6. DOI: https://doi.org/10.1017/S0266462300101205

Zechmeister I, Schumacher I. The impact of health technology assessment reports on decision making in Austria. Int J Technol Assess Health Care. 2012;28(1):77-84. DOI: https://doi.org/10.1017/S0266462311000729

Shah SMB, Barron A, Klinger C, Wright JCF. A regulatory governance perspective on Health Technology Assessment (HTA) in Sweden. Health Policy 2014;116(1): 27-36. DOI: https://doi.org/10.1016/j.healthpol.2014.02.014

Cranovsky R, Matillon Y, Banta D. EUR-ASSESS project subgroup report on coverage. International Journal of Technology Assessment in Health Care 1997;13:287–332. DOI: https://doi.org/10.1017/S0266462300010382

Gerhardus A, Dorendorf E, Rottingen JA, Sarriá Santamera A. What are the effects of HTA reports on the health system? Evidence from the research literature. In: Velasco Garrido M, Kristensen FB, Nielsen CP, Busse R, editors. Health Technology Assessment and Health Policy-Making in Europe—Current Status, Challenges and Potential. Copenhagen: World Health Organization; 2008. p. 109–36.

Drummond MF. Twenty years of using economic evaluations for drug reimbursement decisions. What has been achieved? J Health Polit Policy Law. 2013;38(6):1083-104. DOI: https://doi.org/10.1215/03616878-2373148

Clement F, Harris MA, Li JJ, Yong K, Lee KM, Manns BJ. Using effectiveness and cost-effectiveness to make drug coverage decisions: a comparison of Britain, Australia, and Canada. JAMA. 2009;302:1437-43. DOI: https://doi.org/10.1001/jama.2009.1409

Zozani AM, Vafaei nasab RM, Amery H, Jafari A. The Role of Health Technology Assessment in Evidence-Based Decision making and Health Policy: A review study. Journal of Health Administration. 2014; 17 (57) :99-112

EUnetHTA Work Package 8. EUnetHTA Handbook on Health Technology Assessment Capacity Building. Barcelona (Spain): Catalan Agency for Health Technology Assessment and Research. Catalan Health Service. Department of Health Autonomous Government of Catalonia; 2008.

Jacob R, Battista RN. Assessing technology assessment: Early results of the Quebec experience. Int J Technol Assess Health Care. 1993;9:564-572; DOI: https://doi.org/10.1017/S0266462300005481

Bodeau-Livinec F, Simon E, Montagnier-Petrissans C, Joël ME, Féry-Lemonnier E. Impact of CEDIT recommendations: An example of health technology assessment in a hospital network. Int J Technol Assess Health Care. 2006;22(2):161-8. DOI: https://doi.org/10.1017/S0266462306050975

Gagnon MP, Desmartis M, Poder T, Witteman W. Effects and repercussions of local/hospital-based health technology assessment (HTA): a systematic review Syst Rev, 3 (2014), p. 129

Gagnon MP. Opportunities to promote efficiency in hospital decision-making through the use of health technology assessment. Ottawa: Canadian Health Services Research Foundation; 2011.

L’unité d’évaluation des technologies et des modes d’intervention en santé. Rapport annuel 2008-2009. Québec: Centre hospitalier universitaire de Québec 2009.

McGregor M. Impact of TAU reports, Technology Assessment Unit (TAU) of the McGill University Health Centre (MUHC): McGill University Health Centre; 2008.

David Y., Maltzahn W.W., Neuman M.R., Bronzino J.D. Clinical Engineering. Boca Raton, FL: CRC Press, 2003. DOI: https://doi.org/10.1201/9780203009178

Ferguson JH. NIH consensus conferences: dissemination and impact. Ann N Y Acad Sci. 1993;703:180-98. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1749-6632.1993.tb26348.x

Ferguson JH, Sherman CR. Panelists' views of 68 NIH consensus conference. Int J Technol Assess Health Care. 2001;17(4):542-58. DOI: https://doi.org/10.1017/S0266462301107099

Anderson GF, Hall MA, Steinberg EP. Medical technology assessment and practice guidelines: their day in court. Am J Public Health. 1993;83(3):1635-9. DOI: https://doi.org/10.2105/AJPH.83.11.1635

Gold JA, Zaremski MJ, Lev ER, Shefrin DH. Daubert v. Merrell Dow. The Supreme Court tackles scientific evidence in the courtroom. JAMA. 1993;270(24):2964-7. DOI: https://doi.org/10.1001/jama.1993.03510240076036

Eisenberg JM. Ten lessons for evidence-based technology assessment. JAMA 1999;282:1865-1869 DOI: https://doi.org/10.1001/jama.282.19.1865

Maddern G, Babidge W. Improving quality in surgery. The Australian Health Consumer 2000;3:9-10

Goldberg HI, Cummings MA, Steinberg EP, et al. Deliberations on the dissemination of PORT products: translating research findings into improved patient outcomes. Med Care. 1994;32(suppl. 7):JS90-110. DOI: https://doi.org/10.1097/00005650-199407001-00008

Mittman BS, Siu AL. Changing provider behavior: applying research on outcomes and effectiveness in health care. In Improving Health Policy and Management: Nine Critical Research Issues for the1990s. Shortell SM, Reinhardt UE, eds. 195-226. Ann Arbor, Mich: Health Administration Press; 1992.

Mittman BS, Tonesk X, Jacobson PD. Implementing clinical practice guidelines: social influence strategies and practitioner behavior change. QRB Qual Rev Bull. 1992;18(12):413-22. DOI: https://doi.org/10.1016/S0097-5990(16)30567-X

Lavis JN, Robertson D, Woodside JM, et al. How can research organizations more effectively transfer research knowledge to decision makers? Milbank Q. 2003;81:221-248. DOI: https://doi.org/10.1111/1468-0009.t01-1-00052

Ross SE, Lavis JN, Rodriguez C, et al. Partnership experiences: Involving decision makers in the research process. Health Serv Res Policy. 2003;8:26-34. DOI: https://doi.org/10.1258/135581903322405144

Lavis JN, Paulsen EJ, Oxman AD, Moynihan R. Evidence-informed health policy 2 – Survey of organizations that support the use of research evidence. Implementation Sci. 2008;3:54. DOI: https://doi.org/10.1186/1748-5908-3-54

Sorenson C. Ensuring value for money in health care: the role of health technology assessment in the European Union. London, European Observatory for Health Systems and Policies, 2008.

Whitty JA. An international survey of the public engagement practices of health technology assessment organizations. Value Health. 2013;16(1):155–63 DOI: https://doi.org/10.1016/j.jval.2012.09.011

Raftery J, Hanney S, Green C, Buxton M. Assessing the impact of England's National Health Service R&D Health Technology Assessment program using the "payback" approach. Int J Technol Assess Health Care. 2009;25(1):1-5. DOI: https://doi.org/10.1017/S0266462309090011

Sorensen C, Drummond M, Kristensen FB, Busse R. How can the impact of health technology assessments be enhanced? European Observatory for Health Systems and Policies. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe (Policy Brief ) 2008.

Battista RN. Expanding the scientific basis of health technology assessment: A research agenda for the next decade. Int J Technol Assess Health Care. 2006;22:275-82. DOI: https://doi.org/10.1017/S0266462306051130

EUnetHTA JA1 Report. Facilitation of national strategies for continuous development and sustainability of HTA, 2011. Available online at: http://www.eunethta.eu/sites/5026.fedimbo.belgium.be/files/JA1%20output_Facilitation%20of%20National%20Strategies%20for%20continuous%20development%20and%20sustainability%20of%20HTA.pdf (accessed August 18, 2015).

Published
2019-10-09
How to Cite
1.
Райчева Р, Стефанов Р. Оценка на въздействието на оценката на здравните технологии. Редки болести и лекарства сираци [Internet]. 2019Oct.9 [cited 2024Jul.16];10(3):27-. Available from: http://journal.raredis.org/index.php/RBLS/article/view/83
Section
Статии

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 > >>