Оценка на здравните технологии и определяне на приоритети

  • Ралица Райчева
  • Румен Стефанов
Keywords: определяне на приоритети, оценка на здравни технологии, разпределение на ресурси, информирано вземане на решения

Abstract

Въведение: На всяко равнище на вземане на решение една от най-важните стъпки е изборът между различни възможности. Такъв тип решение е разпределението на ресурсите в областта на общественото здраве, което съдържа множество стъпки, изискващи рационални преценки с цел постигане на подходящ баланс между максимизиране на резултатите при определено ниво на ресурсите.

Цел: Идентифициране, сравнение и критичен аналиаз на различните подходи за определяне на приоритети при извършване на оценка на здравни технологии.
Материал и методи: Извършено е международно уеб-базирано проучване на ОЗТ организации с разнообразен профил. В периода 2013 - 2015 г. се проведе обширно проучване на ОЗТ дейностите в 386 организации от 83 държави, включително 11 международни организации. Данните са получени от полу-структуриран въпросник, който съдържа 102 въпроса.

Резултати: От организациите, представени от участниците в проучването, отговорни за определянето на приоритети са 78.79% (n=78). Определянето на приоритети вътре в организацията най-често се извършва от изпълняващия длъжността директор (n=45, 60.00%). Извън организацията определението на приоритети се извършва от МЗ (n=39, 78.00%) и/или от националната здравна служба (n=12, 24.00%). От анкетираните 23.17% (n=19) дават информация за съществуването на официален документ, който описва процеса на приоритизиране в организацията. Критерият с най-голям относителен дял, който се използва при определяне на приоритетите за извършване на ОЗТ, е ефективността на технологията (n=42, 57.53%), следван от икономическата оценка (n=39, 53.42%) и ефикасността и безопасността (n=37, 50.68%).

Заключение: Резултатите от това проучване демонстрират, че макар и широкоспектърна, класификацията на критериите за определяне на приоритети не изглежда твърде различно в отделните ОЗТ структури, тъй като използването на много от тези критерии се припокрива.

References

Equity-Oriented Tool Kit for Health Technology Assessment. Website. Available at: http://www.iph.uottawa.ca/whohta. Accessed on: Oct 13 2015

Hauck K, Smith PC, Goddard M. The Economics of Priority Setting for Health Care: A Literature Review. World Bank HNP discuss. Paper series. Washington, DC: World Bank. Webpage. Available at: http://documents.worldbank.org/curated/en/2004/09/5584467/ economics-prioritysetting-health-care-literature-review.; Accessed on Oct 14 2015

Published
2019-10-09
How to Cite
1.
Райчева Р, Стефанов Р. Оценка на здравните технологии и определяне на приоритети. Редки болести и лекарства сираци [Internet]. 2019Oct.9 [cited 2024Jul.16];10(3):17-6. Available from: http://journal.raredis.org/index.php/RBLS/article/view/84
Section
Статии

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 > >>